Raşid Meredow Beýik Britaniýanyň Daşary işler, Arkalaşygyň işleri we ösüş boýunça Döwlet sekretary bilen duşuşdy

  • 25.04.2024 12:24
  • 3580
Raşid Meredow Beýik Britaniýanyň Daşary işler, Arkalaşygyň işleri we ösüş boýunça Döwlet sekretary bilen duşuşdy

24-nji aprelde Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Türkmenistanyň aşary işler ministri Raşid Meredow bilen Beýik Britaniýanyň Daşary işler, Arkalaşygyň işleri we ösüş boýunça Döwlet sekretary Dewid Kemeronyň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň Metbugat gullugy habar berýär.

Duşuşygyň çäklerinde syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlardaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň, şeýle hem sebit we halkara gün tertibiniň dürli meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary ýurtlaryň arasyndaky özara gatnaşyklary halkara düzümleriň, ilkinji nobatda BMG-niň çäklerinde dowam etdirmegiň ähmiýetini nygtadylar.
Ýaňy ýakynda gol çekilen iki döwletiň daşary syýasat edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlyk Maksatnamasynyň derwaýyslygyny belläp, diplomatlar iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeleri yzygiderli geçirmegi dowam etdirmek barada ylalaşdylar.
Söhbetdeşler söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerini hem ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmen-britan söwda-senagat geňeşiniň (TUKTIC) alyp barýan işleriniň ähmiýeti nygtaldy.
Gepleşikleriň dowamynda daşky gurşawy goramak we howanyň üýtgemegi, «ýaşyl» geçiş, medeniýet, bilim we beýleki çygyrlar türkmen-britan gatnaşyklarynyň geljegi uly ugurlary hökmünde kesgitlenildi.


şu gün 07:42
2548

Serdar Berdimuhamedow Gitanas Nausedäni Litwanyň Prezidentligine gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Gitanas Nausedä Litwa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden...

düýn 23:33
6036

Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşenaliýew bilen duşuşyp, derman we lukmançylyk enjamlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

düýn 22:51
6700

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...

düýn 13:50
5482

Eýranyň işewür wekiliýeti Aşgabada geldi

27-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň işewür wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. Wekiliýeti...