Iň täze Land Cruiser 250 özgerdilenden soň iki adamlyk ýatalga aldy

 • 23.04.2024 11:27
 • 24729
Iň täze Land Cruiser 250 özgerdilenden soň iki adamlyk ýatalga aldy

IXBT-niň habar bermegine görä, Ýaponiýada täze Land Cruiser 250-niň (şol bir Land Cruiser Prado 250) satuwy başlandy we olar bilen birlikde Ýaponiýanyň Jaos, Modellista we Toy Factory atelýeleriniň özgerden ilkinji toplumlary hödürlenýär.

Tebigatda dynç almagy halaýanlar üçin Toy Factory kompaniýasy wnedorožnigiň ýükdanynda iki adamlyk ýatalgany ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän toplumy taýýarlady. Agaç karkasdan we dört ýassykdan ybarat toplumyň bahasy 1980 dollar. Ähli bölekler ýükdana sygýar, olardan islendik wagt aňsatlyk bilen ýatmaga ýer salyp bolýar.
Jaos öňdäki bamperiň demir plastinkaly we gurnalan yşyklandyryşly gorag toplumyny (700 $) hödürledi. Mundan başga-da, kapotyň astyndaky düýbi goramak üçin poslamaýan polatdan plastinany satyn alyp bilersiňiz ($ 250).

Şeýle-de, Jaos-yň özgertme toplumyna şu aşakdakylar girýär:

 • • Tigir arkalaryny giňeldijiler (600 $)
 • • Gara gapdal aýakgoýarlar (855 $)
 • • Enkei-niň öndüren 18 dýuýmlyk Jaos Tribe Cross garyndy tigirleri
 • • Yokohama Open Country palçyk şinalary
 • • Palçykdan goraýjylaryň toplumy ($ 230)

Modellista has üýtgeşik özgertme görnüşini hödürleýär, oňa şu aşakdakylar girýär:

 • • Goşmaça yşyk (500 $)
 • • Krylolary giňeldijiler (855 $)
 • • Gapdal moldingler
 • • Defender stilinde "žabralar"
 • • Wnedorožnigiň şinalary bilen örtülen 20 dýuýmlyk garyndy tigirleriň toplumy (3115 dollar)
 • • Yzky uly spoýler (390 $)
 • • Yzky gapydaky gara gorag bezegi

Şeýle hem, Toyota Land Cruiser 250 üçin sowadyjy, üçek tekjesi (1210 dollar), çüýşe saklaýjy we hapa üçin sebet ýaly markaly esbaplary hödürleýär.


20.06.2024 14:40
10054

Akio Toýoda dawaly ýagdaýa garamazdan, Toyota-nyň ýolbaşçysy wezipesine gaýtadan saýlandy

Toyota-ny esaslandyryjy Kiitiro Toýodanyň agtygy Akio Toýoda kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň başlygy wezipesine gaýtadan saýlandy. IXBT-iň habar bermegine görä, karar paýdarlaryň ýygnagynda kabul edilip, Toýoda...

19.06.2024 16:54
12265

Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

GAC Toyota bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Venza 2024 krossowerini satuwa çykardy. Awtoulag 10 sany bezeg komplektasiýasynda görkezilýär, olaryň 5-si 2,0 litrlik benzinli hereketlendiriji, galanlary bolsa 2,5...

18.06.2024 16:36
16135

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

16.06.2024 01:40
10969

Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär. Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen...