Hokkeý ýaryşyna gatnaşan toparlaryň kapitanlary Türkmenistanyň Prezidentini gutladylar

  • 22.04.2024 07:25
  • 13039
Hokkeý ýaryşyna gatnaşan toparlaryň kapitanlary Türkmenistanyň Prezidentini gutladylar

2024-nji ýylyň 15 — 20-nji apreli aralygynda Aşgabat şäherinde geçirilen hokkeý boýunça halkara ýaryşyna gatnaşan klublaryň kapitanlary ýaryşyň üstünlikli geçirilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentine tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdiler.

"Hokkeý boýunça şu gezekki halkara ýaryşyň hem döwrebap Gyşky oýunlar sport toplumynda ýokary guramaçylykly geçirilmeginiň Türkmenistanyň halkara sport abraýyny has-da belende göterjekdigine, sportuň hokkeý görnüşiniň ösmegine uly goşant goşjakdygyna berk ynanýarys. Türkmenistanyň iri sport ýaryşlarynyň geçirilýän mekanyna öwrülendigini göz öňünde tutup, biz ak mermerli Aşgabady Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy ýaly abraýly guramanyň çäginde halkara sport paýtagty hökmünde yglan etmegiň örän ýerlikli boljakdygyna ynanýarys" diýlip Gutlagda aýdylýar.
"Hokkeý boýunça halkara ýaryşa gatnaşmakda beren goldaw-hemaýatlaryňyz, döredilen ähli şertler we mümkinçilikler, bildirilen myhmansöýerlik üçin Size köp sagbolsun aýdýarys. Size berk jan saglyk, uzak ömür, halkara gatnaşyklary pugtalandyrmakda alyp barýan tutumly işleriňiziň hemişe rowaç bolmagyny arzuw edýäris" diýip, ýaryşa gatnaşyjylar bellediler.

20-nji aprelde Aşgabadyň sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda hokkeý boýunça halkara ýaryş tamamlandy, baş baýragy Türkmenistanyň “Galkan” kluby aldy. Final oýnunda Türkmenistan IIM-iň hokkeý kluby RF-iň Tatarstan Respublikasyndan “ADIHIC-Kazan” klubuny 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) hasabynda utdy.
Ýaryşyň ýapylyş dabarasynda “Galkana” altyn medallar we Kubok gowşuryldy. “ADIHIC-Kazan” kümüş medallara mynasyp boldy.
Bürünç medallary şenbe güni üçünji ýer ugrundaky oýunda Özbegistanyň “Feniks” klubuny 12:4 (3:0, 6:2, 3:2) hasabynda utan “Volat” belarus toparynyň oýunçylary aldy.
Ýörite baýraklar bilen ýaryşyň eminleri-de we iň gowy oýunçylary-da: derwezeban Ýaroslaw Lagun (“Volat”), goragçy Musa Annasaparow (“Galkan”) we hüjümçi Aýdar Miftahow (“ADIHIC-Kazan”) sylaglandy.


14.06.2024 16:48
9344

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

13.06.2024 14:02
15521

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

13.06.2024 06:48
14193

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

10.06.2024 15:11
21657

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...