Merkezi Ýewropada we Balkanlarda yssydan soň gar ýagdy

  • 21.04.2024 15:26
  • 18728
Merkezi Ýewropada we Balkanlarda yssydan soň gar ýagdy

Merkezi Ýewropada we Balkanlarda adaty bolmadyk yssy ýazdan, käbir sebitlerde temperaturanyň 30°C-e çenli gyzmagyndan soň, garaşylmadyk ýagdaýda gar ýagdy. Gar Awstriýa, Horwatiýa, Rumyniýa, Bosniýa we Gersegowina düşdi diýip, Euronews habar berýär.

Rumyniýada iki gün dowam eden yssydan soň, şu hepde temperatura 20°C-a çenli peseldi. Şeýlelik bilen, ýurduň demirgazyk-günbataryndaky Kluž-Napoka şäherinde termometriň sütünjigi 25°C-den 4°C-e çenli aşaklady.
Awstriýada, Karintiýadaky Paksattel geçelgesini hem öz içine almak bilen, daglyk ýerlerde gar ýagdy. Doňaklyk sebäpli birnäçe ýol heläkçiligi hadysalary boldy we köp ýollarda typmakdan goraýan zynjyrlar gerek boldy. Halas edijiler agaçlaryň garyň agramyna çydaman ýykylmagyndan gorkýarlar.
Horwatiýada ýurduň käbir ýerlerinde gar gatyşykly ýagyş ýagdy. Ýaşaýjylar güllän miweli agaçlara sowuk urmagyndan ätiýaç edýärler.
Gar Bosniýa we Gersegowinanyň daglyk ýerlerini, şeýle hem ýurduň paýtagty Saraýewony örtdi. Ondan öň sebitdäki howanyň temperaturasy 30°C-a ýetipdi, bu Balkanlar üçin ýylyň bu wagty adaty däl howadyr.
Klimatologlar howanyň temperaturasynyň birden peselmegini howanyň üýtgemegi bilen baglanyşdyrýarlar.
Ondan öň Bütindünýä Meteorologiýa Guramasy 2023-nji ýylyň taryhyň iň yssy ýyly bolandygyny, 2024-nji ýylyň ondanam has yssy ýyl bolup biljekdigini mälim etdi.


10.06.2024 15:44
16244

Bütindünýä meteorologiýa guramasy: geljek bäş ýylyň biri taryhda iň yssy ýyl bolar

Bütindünýä Meteorologiýa Guramasynyň çaklamasyna görä, geljek bäş ýylyň biri howa gözegçilikleriň taryhynda iň yssy ýyl bolar. BMG-nyň ýöriteleşen edarasynyň hasabatynda ýakyn ýyllarda dünýäde ortaça temperaturanyň...

06.06.2024 15:15
10858

BMG: Maýlama getirýän El-Ninýo tebigy hadysasy şu ýyl sowuk howa bilen çalşar

Şu ýyl howanyň ýylamagy bilen häsiýetlendirilýän El-Ninýo döwri tamamlanar. Onuň deregine planetanyň käbir sebitlerine, aýratynam, tropiklerde, tersine, sowuk howa getirjek La-Ninýa hadysasynyň gelmek ähtimallygy...

25.04.2024 12:20
8952

TikTok Lite Ýewropa Bileleşiginde bloklanyp bilner. Sebäp: sosial ulgam özüne öwrenişdirýär

Ýewrokomissiýa TikTok Lite programmasynyň Sanly hyzmatlar baradaky kanuny (DSA) bozýandygy barada güman edip, onuň bilen bagly derňew işine başlady. Bu barada Mail.ru habar berýär. ÝB-niň käbir ýurtlarynda 2024...

02.04.2024 14:08
11087

Dünýäniň ilaty garraýar. Türkiýe we beýleki ýurtlar “garry” topardakylaryň üstüni ýetirýärler

Dünýäniň ilatynyň garamagy çaltlaşýar we Türkiýäniň ilaty hem şolara degişli. Bu ýurt 2023-nji ýylyň ahyrynda “garry” ilatly ýurtlaryň hataryna girdi. BMG-nyň toparlara bölüşine görä, 65 ýaşdan uly adamlaryň sany...