Serdar Berdimuhamedow Ýeňiş güni bilen bagly çäreleri ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy

  • 20.04.2024 12:47
  • 13866
Serdar Berdimuhamedow Ýeňiş güni bilen bagly çäreleri ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy

Türkmenistanda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygyna taýýarlyk görülýär. Bu sene mynasybetli  Prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyndan weteranlara gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar. Bu barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde hasabat berdi.  

Bellenilişi ýaly,  ýurdumyzda asylly däbe eýerilip, Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň gahrymançylygy hem-de uruş ýyllarynda zähmet çeken ak saçly enelerimiziň görkezen nusgalyk edermenligi hormatlanyp, Ýeňiş güni mynasybetli olara Prezidentiň adyndan dabaraly ýagdaýda pul serişdeleri we gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar. 
Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda gahrymançylygyň we zähmetsöýerligiň belent nusgasyny görkezen uruş we zähmet weteranlary üçin ähli şertleriň döredilýändigini aýtdy. Olar ýaş nesillerimizde watançylyk, gaýduwsyzlyk we edermenlik ýaly belent duýgulary terbiýeleýärler. 
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany uruş weteranlaryna, uruş ýyllarynda ýurdumyzda zähmet çeken enelerimize 1941–1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli gymmat bahaly ýadygärlik sowgatlary gowşurmagy, Ýeňiş güni bilen bagly çäreleri ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.


düýn 18:21
4569

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...

düýn 17:21
8370

Mejlis Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny işläp taýýarlaýar

14-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. D.Gulmanowa “Magtymguly Pyragynyň...

düýn 17:17
9165

Serdar Berdimuhamedow «Türkmenstandartlary» gullugynyň işini yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigini nygtady

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer H.Geldimyradow standartlaşdyrmak we metrologiýa ulgamyndaky işleri döwrüň talabyna laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....

düýn 16:42
3620

Türkmenistan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn alar

Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň karbamid öndürýän zawodlarynyň önümçiligi üçin zerur bolan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn almak...