“Galkan” kluby hokkeý boýunça halkara ýaryşyň finalyna çykdy

  • 19.04.2024 11:51
  • 7662
“Galkan” kluby hokkeý boýunça halkara ýaryşyň finalyna çykdy

Türkmenistanyň “Galkan” klubunyň hokkeýçileri şu günler Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşynda “A” toparçada möhletinden ir ýeňiş gazanyp, ýaryşyň finalyna çykdylar. Toparlaýyn tapgyryň jemleýji oýnunda Andreý Makarow bilen Meýlis Kulyýewiň topary Özbegistandan “Feniks” toparyny 9:1 hasabynda utdy.

“Galkan” duşuşygyň ilkinji minutlaryndan garşydaş toparyň derwezesine garşy aýgytly hüjüme geçdi. 7-nji minutda Perhat Atekaýew hasaby açdy, soň ol ýene dört şaýbany geçirip, penta-trigiň awtory boldy.
“Galkan” yzygider dördünji ýeňşini gazanyp, 12 utuk gazandy we topardaky garşydaşlar üçin yzyndan ýetmezek boldy. “Galkanyň” finaldaky garşydaşy 19-njy aprelde belli bolar.
“A” toparçanyň beýleki bir oýnunda “Ice Box” eýran topary 6:0 hasabynda “Oman Nationals-dan” üstün çykdy. Şu ýeňişden soň eýranly hokkeýçiler utuk boýunça “Feniks” (hersi 6) bilen deňleşip, ikinji orna we bürünç medal üçin oýna dalaşgär boldular.
“B” toparçada Tatarstandan “ADIHIC-Kazan” “Volat” belarus toparyny 6:3 hasabynda utup, toparçada birinji orny eýeledi. Gyrgyzystandan “Dordoi” bolsa Türkiýäniň “Team-Turkiye” toparyny 4:2 hasabynda utup, ýaryşda ilkinji ýeňşini gazandy.
19-njy aprelde geçiriljek duşuşyklaryň netijesinde finalda we 3-nji ýer ugrundaky oýunda duşuşjak toparlar kesgitlener.


düýn 16:48
8215

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

13.06.2024 14:02
14937

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

13.06.2024 06:48
13838

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

10.06.2024 15:11
21260

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...