Nýu-Ýorkda Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Ministrler derejesindäki duşuşygy geçirildi

  • 19.04.2024 11:21
  • 2046
Nýu-Ýorkda Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Ministrler derejesindäki duşuşygy geçirildi

16-njy aprelde BMG-niň Nýu-Ýorkdaky baş edarasynda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Ministrler derejesindäki ilkinji duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär.

Duşuşyga Türkmenistanyň BMG-däki Hemişelik wekili Aksoltan Ataýewa, «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň başlygy Batyr Annaýew, ulag boýunça edaralaryň ýolbaşçylary, Topara agza ýurtlaryň BMG-niň ýanyndaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, BMG-niň Baş sekretarynyň ykdysady we durmuş meseleleri boýunça orunbasary (UNDESA) Li Szýunhua, BMG-niň Baş sekretarynyň ýol hereketiniň howpsuzlygy boýunça ýörite wekili Žan Todt, Durnukly pes uglerodly ulag boýunça SLOCAT hyzmatdaşlygynyň Baş sekretary Maruşa Kardama, Türk maýa goýum gaznasynyň prezidenti Bagdad Amreýew, Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Konsultatiw geňeşiniň başlygy, Halkara awtomobil ulaglary bileleşiginiň hormatly başlygy Martin Marmi, Ulag diplomatiýasynyň halkara merkeziniň (ICTD) ýerine ýetiriji sekretary Igor Runow, şeýle hem BMG-niň Baş Assambleýasynyň ulag babatyndaky kararnamalarynyň awtordaşlarynyň hataryndan Hemişelik Wekilhanalaryň, ylmy-barlag institutlarynyň we akademiki düzümleriň wekilleri gatnaşdylar.
Çykyş edenler Türkmenistanyň başlangyjy bilen döredilen Durnukly ulagyň dostlary toparynyň maksatlary, wezipeleri we alyp barýan işleri barada habar berdiler. Dünýä we sebit derejelerinde durnukly ulag ulgamlaryny gurmagyň ähmiýetine, BMG-niň Durnukly ulag boýunça Onýyllygyna (2026-2035 ýyllar) taýýarlyk görmek üçin tagallalary birleşdirmegiň zerurdygyna aýratyn ünsi çekmek bilen, duşuşyga gatnaşyjylar Durnukly ulagyň dostlary toparynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň ähli derejelerdäki ösüşiň we hyzmatdaşlygyň esasy faktory bolup durýan ulag pudagynda özara kabul ederlikli köptaraplaýyn çemeleşmeleri öz wagtynda işläp düzmäge oňyn täsir etjekdigi babatyndaky pikire geldiler.
Mundan başga-da, çärä gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň esasy ugurlary we anyk ädimleri bilen giňişleýin tanyşdyryldy.
Duşuşygyň çäklerinde Durnukly ulagyň dostlary toparynyň 2023-nji ýylda döredilen Konsultatiw geňeşiniň açylyş mejlisi geçirildi. Geňeşiň başlygy Martin Marmi Geňeşiň geljekdäki işiniň esasy ugurlaryny beýan etdi we işewür düzümleri Dostlar topary bilen bilelikdäki işe çekmek we bu ugurda netijeli döwlet-hususyýetçilik gatnaşyklaryny gurmak babatyndaky meýilleri bilen paýlaşdy.
Çäräniň dowamynda oňa gatnaşyjylar ulag-logistika pudagyndaky kynçylyklary ýeňip geçmegiň usullary, bu ulgamdaky sebitleýin we ählumumy böwetleri peseltmegiň ýollary we BMG-ä agza ýurtlaryň ulag ösüşi babatyndaky başlangyçlaryny öňe sürmek babatynda yzygiderli pikir alyşmak maksady bilen Toparyň işini has-da giňeltmegiň zerurdygyny nygtadylar.
Durnukly ulagyň dostlary toparynyň Ministrler derejesindäki duşuşygyň netijeleri boýunça Toparyň işiniň hukuk binýadyny emele getirýän we bu birleşigiň maksatlaryny, formatyny we hereket ediş usullaryny kesgitleýän Jemleýji jarnama kabul edildi.


şu gün 08:48
2059

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasynyň esasy resminamalarynyň biri bolan “Ýewraziýa patent Konwensiýasynyň senagat nusgalaryny goramak hakyndaky Teswirnamasyna” goşulmagy meýilleşdirýär. Degişli teklibi 14-nji...

düýn 23:40
6475

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny öwrener

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny we tehniki häsiýetnamalaryny öwrener. Bu barada anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar...

düýn 22:36
23801

Türkmenistanda Gurban baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekildi. 19-njy iýunda hem dynç alnar

Türkmenistanda üç günläp, ýagny 16-17-18-nji iýunda Gurban baýramy bellenilip geçiler. 16-njy iýundaky dynç güni bolsa 19-njy iýuna — çarşenbe gününe geçiriler. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde bellenip...

düýn 14:12
7975

RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary D.Gulmanowa we R.Meredow bilen duşuşdy

13-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýewiň...