Indoneziýanyň adalarynyň birinde Ruang wulkany atyldy

  • 18.04.2024 17:57
  • 12998
Indoneziýanyň adalarynyň birinde Ruang wulkany atyldy

17-nji aprelde Indoneziýada Demirgazyk Sulawesi welaýatynyň Tagulandang adasynda ýerleşýän Ruang wulkanynyň güýçli atylmasy bolup geçdi diýip, ýerli metbugata salgylanýan The New York Times ýazýar.

Ýerli wagt bilen sagat 19:19-da başlanan atylma howa giňişligine 300 metr beýiklikdäki kül sütünini zyňdy. Häkimiýetler golaý obalaryň 800-den gowrak ýaşaýjysyny gyssagly göçürdiler. Göçürilenler üçin sebitde täze wagtlaýyn ýaşaýyş merkezleri açylýar.
Ruang wulkany - bu köp ýyllaryň dowamynda lawa, kül we wulkan işjeňliginiň beýleki önümlerinden emele gelen stratowolkandyr. Ruangyň soňky uly atylmasy 2002-nji ýylda bolupdy.
Indoneziýa "Otly halka" diýlip atlandyrylýan zolakda - Ýuwaş ummanynyň astyndaky tektoniki plitalaryň çaknyşýan ýerinde ýerleşýär. Bu sebitde ýertitremeleri we wulkan atylmalary ýygy-ýygydan bolýar.


10.05.2024 13:34
14726

UFC-niň çempiony Aleks Pereýra Braziliýada suw joşmalaryndan zyýan çekenlere $100 000 bagyş etdi

Ýarym agyr agram derejesinde UFC-niň titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra Braziliýanyň günortasynda suw joşmalaryndan ejir çekenlere 100 000 dollar bagyş etdi. Bu barada MMA HOJE salgylanyp, metaratings.ru habar...

09.05.2024 15:31
31009

Meşhur futbolçy Braziliýada 100-e golaý adamy suw joşmasyndan halas etdi

Madridiň “Atletikosynyň”, “Çelsiniň” we Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy Diego Kosta dostlary bilen bilelikde Braziliýanyň Riu-Grandi-du-Sul ştatynyň çäklerinde bolup geçen suw joşmasyndan 100-e golaý...

02.05.2024 14:08
34035

BAE täze çabgalara sezewar bolýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaşaýjylary tupanly çabgalar sebäpli täze gaýly howa bilen ýüzbe-ýüz boldular. Adatdan daşary ýagdaýlar, çökgünlikler we tebigy betbagtçylyklar boýunça milli edara (NCEMA) ilaty seresap...

01.05.2024 23:44
30365

Hytaýyň Guançžou şäherine topuň ululygyndaky doly ýagdy

Hytaýyň 13,8 million ilatly Guançžou şäherine topuň ululygyna barabar ölçegde doly ýagdy. Tebigy betbagtçylyk güýçli tupandan soň bolup geçdi diýip, Naked Science ýazýar. Doly binalaryň penjirelerini döwdi, awtoulaglara...