Singapur işgärlere dört günlük iş hepdesini talap etmäge ygtyýar berýär

  • 18.04.2024 15:58
  • 9370
Singapur işgärlere dört günlük iş hepdesini talap etmäge ygtyýar berýär

Singapurdaky işgärler indi iş berijilerinden dört günlük iş hepdesine geçmegi talap edip bilerler. SCMP-iň berýän habaryna görä, Adalatly we ösüşli işe ýerleşdiriş tejribesi ugrundaky üçtaraplaýyn bileleşik tarapyndan işlenip düzülen täze düzgünler çeýe iş meýilnamalaryny ýokarlandyrmagy we iş bilen şahsy durmuşyň deňagramlylygyny goldamagy maksat edinýär.

Üç taraplaýyn iş toparynyň egindeş başlygy Ýeo Wan Ling: "Çeýe iş tertibi köplenç hossarlar, aýallar we ýokary derejeli işgärler üçin esasy faktor bolup durýar" -diýdi.
Şol bir wagtyň özünde, öndürijiligiň peselmegine, çykdajylaryň artmagyna ýa-da işiň aýratynlyklary sebäpli mümkinçilik ýok bolsa, kompaniýalaryň işgärleriň isleglerini ret etmäge-de hukuklary saklanýar.
2024-nji ýylyň ahyrynda işgärleriň çeýe iş meýilnamalaryny talap etmäge hukugy bolar.
Dört günlük iş hepdesine geçmek üçin synag taslamasy Germaniýada hem amala aşyrylýar. Oňa 45 kompaniýa gatnaşýar. Ýurt gysgaldylan iş hepdesiniň öndürijiligi ýokarlandyrjagyny-ýokarlandyrmajagyny anyklamak isleýär.


17.05.2024 07:17
3623

Singapurda 20 ýyldan soň täze premýer-ministr wezipä girişdi

Lourens Wong Singapuryň dördünji premýer-ministri hökmünde kasam kabul edip, wezipä girişdi. Bu soňky 20 ýylda ýurduň ýolbaşçylygynyň ilkinji gezek çalşylmagydyr diýip, CNA portaly habar berýär. Şeýlelikde, 51...

23.01.2024 13:12
2002

Türkmenistanyň we Singapuryň söwda-senagat edaralarynyň duşuşygy geçirildi

Ýakynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň hem-de Singapur döwletiniň Söwda we Senagat ministrliginiň wekilleriniň arasynda  wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Metbugat...

16.09.2023 09:11
11668

Serdar Berdimuhamedow Singapuryň Prezidentini wezipesine girişmegi bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Tarman Şanmugaratnama Singapur Respublikasynyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Serdar Berdimuhamedow şu mümkinçilikden peýdalanyp,...

02.09.2023 10:45
10296

Singapurda täze Prezident saýlandy

Singapuryň prezident saýlawlarynda ýurduň premýer ministriniň öňki orunbasary Tarman Şanmugaratnam ýeňiji boldy. Bu barada The Straits Times neşiri habar berýär. Neşiriň maglumatlaryna görä, Şanmugaratnam sesleriň 70...