Türkiýäniň ilçisi: 2023-nji ýylda Türkmenistandan Türkiýä syýahatçylyk akymy 167% ýokarlandy

  • 17.04.2024 18:13
  • 13189
Türkiýäniň ilçisi: 2023-nji ýylda Türkmenistandan Türkiýä syýahatçylyk akymy 167% ýokarlandy

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi Ahmet Demirok Aşgabatdaky Türk medeniýet merkezinde bolan kabul edişlikde iki ýurduň syýahatçylyk we medeniýet pudagyndaky hyzmatdaşlygyny giňeltmek meýilnamalary barada aýtdy. Bu barada Orient portaly habar berýär.

Aýratynam, resmi statistika salgylanyp, diplomat syýahatçylyk akymynyň ep-esli ýokarlanandygyny habar berdi. Demirokuň aýtmagyna görä, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýä syýahatlarynyň sany 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 167% ýokarlanyp, 120 928 adama ýetdi.
Ýokary islegi kanagatlandyrmak üçin Turkish Airlines 2024-nji ýylyň 1-nji aprelinden Stambul – Aşgabat ugry boýunça gatnawlaryň sanyny hepdede 9 gezekden 11 gezege çenli artdyrdy diýip, Demirok belledi. “Türkmenhowaýollary” bu ugur boýunça hepdede 10 gatnaw amala aşyrýar.
Ilçi Demirok ýakyn wagtda Ankara – Aşgabat gatnawlarynyň hem işe giriziljekdigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, taraplar munuň üçin “zerur işleri alyp barýarlar”.
Geçen ýyl Türkmenistanyň habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin Türkiýä inforturlar guraldy diýip, diplomat aýtdy we şu ýyl 16 – 20-nji aprelde türkmen wekilleriniň toparynyň Şanlyurfa we Gaziantep şäherlerinde taryh we gastronomiýa boýunça medeni maksatnama gatnaşýandygyny sözüniň üstüne goşdy.
Medeniýet pudagynda hyzmatdaşlyk barada gürrüň etmek bilen, Demirok dialogyň işjeňleşdirilýändigini aýdyp, 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkiýä resmi saparynyň dowamynda medeniýet pudagynda hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilendigini ýatlap geçdi.
Şeýle-de, ilçi Aşgabatda Ýunus Emre adyndaky institutyň şahamçasyny – bütin dünýäde türk medeniýetini ösdürmek bilen meşgullanjak gaznany açmak meýilnamasy barada habar berdi.


düýn 09:50
11401

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...

16.06.2024 11:23
13251

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
8590

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7488

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...