Mary we Ahal welaýatlarynyň häkimliklerinde wezipe üýtgeşmeleri geçirildi

  • 16.04.2024 07:39
  • 26054
Mary we Ahal welaýatlarynyň häkimliklerinde wezipe üýtgeşmeleri geçirildi

15-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly  geçiren iş maslahatynyň barşynda Ahal welaýatynyň we Mary welaýatynyň häkimliklerinde wezipe üýtgeşmelerine gol çekdi.

Hususan-da, 
Serdar Annamyradowiç Kakabaýew Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.
Amanmyrat Berdimyradowiç Abdyllaýew, saglyk ýagdaýy sebäpli, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy.
Berdimuhammet Kakajanowiç Taganow Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň häkimi wezipesine bellenildi.


düýn 14:40
3262

Pakistanyň senagat ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana geler

24-26-njy iýunda Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri Rana Tanwir Husseiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda bolar. Saparyň barşynda iki ýurduň arasyndaky...

22.06.2024 19:57
3348

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

22.06.2024 19:44
5722

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

22.06.2024 19:36
9905

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...