HYY we ÖU-nyň talyplary Rumyniýadaky matematika olimpiadasynda altyn, kümüş we bürünç medallary gazandylar

  • 15.04.2024 15:53
  • 16705
HYY we ÖU-nyň talyplary Rumyniýadaky matematika olimpiadasynda altyn, kümüş we bürünç medallary gazandylar

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersitetiniň talyplary (HYY we ÖU) 9-njy aprelden 14-nji aprel aralygynda Rumyniýanyň Ýassy şäherinde geçirilen matematika boýunça SEEMOUS 18-nji talyplar olimpiadasynda 5 medal gazandylar. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň saýtynda habar berilýär.

9 ýurduň 27 uniwersitetinden ýüzden gowrak talybyň gatnaşmagynda geçen abraýly intellektual bäsleşikde Medine Ödäýewa altyn medala mynasyp boldy. Nurmyrat Ataýew we Myratgeldi Annamuhammedow kümüş medallaryň, Azymgeldi Şyhow we Döwletmyrat Esenow bürünç medallaryň eýeleri boldular.
HYY we ÖU-nyň toparyny ýeňiş üçin tejribeli mugallymlar Pirmyrat Gurbanow we Myrat Çäşemow taýýarlady.
Günorta-Gündogar Ýewropanyň Matematika jemgyýeti, Ýassynyň tehniki uniwersiteti “George Asaki” we Rumyniýanyň Matematika jemgyýeti tarapyndan guralan SEEMOUS olimpiadasy her ýyl zehinli talyplary olaryň geljekki ösüşini höweslendirmek we täze halkara gatnaşyklary döretmek maksady bilen ýygnaýar. Olimpiada bakalawr maksatnamasy boýunça okaýan birinji we ikinji ýyl talyplary gatnaşdy.


düýn 15:48
2605

“Oguz hanyň zehinli nesilleri” II integrirlenen olimpiadanyň jemleýji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň “Oguz hanyň zehinli nesilleri” atly mekdep okuwçylarynyň arasynda tapgyrlaýyn geçirilýän II integrirlenen olimpiadanyň 3-nji jemleýji tapgyry...

düýn 15:15
4883

Ahal welaýat häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebi okuwa çagyrýar

Ahal welaýat häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebi isleg bildirýänleri talyplyga çagyrýar. Uzak möhletli 1 ýyllyk okuwlar Himiki bakteriologiki derňewiň laboranty – 10 aý Elektromantýor – 10 aý Aragatnaşygyň...

düýn 14:24
6880

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde 1521 uçurym okuwyny tamamlady

2023-2024-nji okuw ýylynyň jemleri boýunça 1 müň 521 uçurym 30 sany hünär boýunça Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetini tamamlady. Ýokary okuw mekdebiniň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, uçurymlaryň...

düýn 14:09
8359

Türkmenistanda ýokary okuw mekdepleriniň arasynda «Ýylyň mugallymy — 2024» bäsleşiginiň jemi jemlendi

Türkmenistanda ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda geçirilen «Ýylyň mugallymy — 2024» döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde ýeňijileri...