Şu tomus Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny açmak meýilleşdirilýär

  • 15.04.2024 14:01
  • 2094
Şu tomus Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny açmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Parahat Durdyýew Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin HHR-iň medeniýet we syýahatçylyk ministriniň orunbasary Çžan Çžen bilen duşuşdy. Medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy şu ýylyň tomsuna meýilleşdirilýär.

Taraplar bu wakanyň iki ýurduň arasyndaky medeni gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin ähmiýetini nygtadylar. Medeniýet ýylynyň çäklerinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna aýratyn üns berler. Şahyryň ýubileýi mynasybetli Pekiniň daşary ýurt dilleri institutynyň goldawy bilen türkmen şahyrynyň goşgularynyň hytaý diline terjimesi taýýarlanar.
Ilçi Durdyýew Hytaýyň Atçylyk assosiasiýasynyň gatnaşmagynda hem bilelikde çäre guramagy teklip etdi. Beýleki teklipleriň arasynda Hytaýda Magtymgulynyň ýadygärligini açmak, Beýik Ýüpek ýoly barada spektakl görkezmek bar.
Hytaýyň medeniýet we syýahatçylyk ministriniň orunbasary 2023-nji ýylda geçirilen Türkmenistanda Hytaýyň Medeniýet ýylynyň uly üstünligini belläp, Hytaýda geçiriljek bu çäräniň hem az netije bermejekdigine ynam bildirdi.
Şeýle-de, ol Türkmenistanyň ilçisini 22-nji aprelden 26-njy aprel aralygynda Şandun welaýatynda geçiriljek daşary ýurt diplomatlary üçin ýyllyk çärä çagyrdy.
Ýatlap geçsek, fewral aýynda Aşgabatda Türkmenistanda Hytaýyň Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasy geçirildi.


20.06.2024 14:30
3967

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5481

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
21976

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5533

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...