Dünýä ummanynyň düýbündäki plastigiň möçberi hasaplandy: onuň möçberi 11 million tonna bolup biler

  • 11.04.2024 13:43
  • 11661
Dünýä ummanynyň düýbündäki plastigiň möçberi hasaplandy: onuň möçberi 11 million tonna bolup biler

Awstraliýanyň milli ylym agentligi CSIRO-nyň we Toronto uniwersitetiniň (Kanada) alymlary dünýä ummanynyň düýbünde näçe plastik galyndylaryň toplanandygyny anyklamak üçin gözleg geçirdiler. Netijeler zibiliň umumy mukdarynyň 11 million tonna ýetip biljekdigini görkezdi.

«Biz ummanyň düýbüniň plastik zibilleriň uly böleginiň toplanan ýerine öwrülendigini gördük. Çak edilişine görä, oňa 3 – 11 million tonna aralygynda plastik düşýär» diýip, ylmy işiň awtorlary bellediler.

Alymlar plastigiň agramly böleginiň kontinentleriň töwereginde ýygnanýandygyny bellediler. Zibilleriň takmynan ýarysy (46%) 200 metre çenli çuňlukda ýerleşýär. Galan 54%-i bolsa 200-den 11 müň metre çenli çuňlukda ýerleşýär.
Umuman alanyňda, ummanyň düýbündäki plastigiň göwrümi suwuň ýüzünde ýüzýän plastikden takmynan 100 esse köpdür diýip, CSIRO-nyň web sahypasynda habar berilýär.


06.06.2024 13:13
6296

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çapdan çykdy

5-nji iýunda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe gabatlanyp, Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çap edildi. Türkmenistanyň Gyzyl kitaby ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ýagdaýyny takyk görkezmek bilen...

10.05.2024 11:16
10378

Coca Cola we PepsiCo planetany plastik bilen iň esasy hapalaýjylar bolup çykdy

Kanadada Dalhauzi uniwersitetiniň barlagçylary 2018-2022-nji ýyllar aralygynda 84 döwletde plastik hapalanmagynyň auditini geçirdiler. Alnan netijelere görä, Coca Cola we PepsiCo bu görkeziji boýunça lider boldy...

01.05.2024 11:04
31684

Üýtgeşik rekord: erkek adam agaçlary gujaklap Ginnesiň kitabyna girdi

Ganadan 29 ýaşly ekoaktiwist Abubakar Tahiru bir sagatda gujaklan agaçlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy. Onuň üstünligi 60 minutda 1123 agaja barabar diýlip, Ginnesiň kitabynda habar berilýär. Ol ortaça...

09.04.2024 05:22
14774

Ýer togalagyndaky iň arassa howaly ýer anyklanyldy

Awstraliýadaky Monaş uniwersitetiniň alymlary Ýerdäki iň arassa howanyň Antarktidanyň kenarlaryny ýuwýan Günorta ummanyň üstündäki atmosferadadygyny anykladylar. Bu barada Сlimate and Atmospheric Science (CAS)...