Çaga iýmitlerini öndürýän Nestle garry adamlar üçin hem iýmit önümlerini çykarmaga girişýär

  • 04.06.2024 15:58
  • 7184
Çaga iýmitlerini öndürýän Nestle garry adamlar üçin hem iýmit önümlerini çykarmaga girişýär

Çagalar üçin iýmit önümlerini öndüriji kompaniýa hökmünde tanalýan Nestle garry adamlar üçin ýörite niýetlenen azyk önümleriniň önümçiligine üns berip başlandygyny mälim etdi. Nestle-niň ýerine ýetiriji müdiri Mark Şnaýderiň aýtmagyna görä, bütin dünýäde ilatyň garramagy kompaniýanyň bu ugra üns bermegine getirdi.

“Biz çaga dogluş derejesiniň uzak möhletleýin azalyş tendensiýasyny görýäris. Geljek 10-20 ýylda dünýäniň köp ýurtlarynda 50 ýaşdan uly ýaş topary ep-esli artar. Şuny we bu ýaş toparynyň aýratyn iýmit zerurlyklaryny göz öňünde tutsak, biziň uly mümkinçiligimiz bar” – diýip, Şnaýder Financial Times bilen söhbetdeşlikde aýtdy.

Ol Nestle-niň sagdyn agramy saklamak, myşsa massasyny goramak, iýmit maddalarynyň ýetmezçiliginiň öňüni almak we ganda şekeriň derejesini gözegçilikde saklamak ýaly garry adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini çözmäge gönükdirilen iýmit önümlerini öndürýändigini belledi. 
Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň ýolbaşçysy Nestle-niň adaty ugrundan – çagalar iýmitinden ýüz öwürmeýändigini aýtdy. Ýöne kompaniýa garry adamlar üçin iýmit önümlerini mundan beýläkki ösüşiniň esasy ileri tutulýan ugurlarynyň biri hasaplaýar.
FT-niň maglumatlaryna görä, soňky 15 ýylda iň uly iýmit önümlerini öndürijiler, şol sanda Nestle, Danone fransuz we Mars amerikan kompaniýalary azyk önümçiliginden ýörite iýmit, öý haýwanlaryna ideg we kofe ýaly çalt ösýän pudaklara geçdiler. Gazetiň maglumatlary boýunça, geçen ýyl bu kategoriýanyň (çagalar iýmitini hem öz içine alýar) paýyna Nestle-niň girdejisiniň 15%-i, Danone-yň girdejisiniň ýarysy düşdi. Şol bir wagtyň özünde, ulular we bejergi iýmitleri Şweýsariýa kompaniýasynyň girdejisiniň 30%-ini, Danone-yň girdejisiniň 20%-ini emele getirdi.

şu gün 14:35
67

Samsung Galaxy Watch 7 we Galaxy Watch Ultra-nyň bahalary we reňkleri aýan boldy

10-njy iýulda Galaxy Unpacked çäresinde çykmagyna garaşylýan Samsung Galaxy Watch 7 we Watch Ultra akylly sagatlary baradaky jikme-jiklikler internetde peýda boldy. Bu habary meşhur onlaýn habarçy Paras Guglani...

şu gün 14:30
105

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

şu gün 12:51
551

Çžan Imou bestseller esasynda “Üç bedeniň wezipesi” atly filmi surata düşürer

Hytaýyň iň meşhur režissýorlaryndan biri bolan Çžan Imou (“Gahryman” («Герой»), “Uçýan hanjarlar öýi” («Дом летающих кинжалов»)) hytaý ýazyjysy Lýu Sysiniň iň köp satylan “Üç bedeniň wezipesi” («Задача трех тел»)...

şu gün 00:08
2602

Coldplay toparynyň täze albomy gaýtadan işlenen plastikden ýasalan plastinkalarda çykar

Meşhur pop-rok topary Coldplay 4-nji oktýabrda indiki “Moon Music” albomynyň çykaryljakdygyny anons etdi. Albom gaýtadan işlenen plastik çüýşelerden ýasalan plastinkada çykar diýip, “The Guardian” gazeti habar...