Iň seýrek Lamborghini Veneno alyjy tapylanok

  • 08.04.2024 05:49
  • 22781
Iň seýrek Lamborghini Veneno alyjy tapylanok

Seýrek duş gelýän Lamborghini Veneno Roadster superkary SBX Cars onlaýn-bazarynda satuwa çykarylýar. Bu öndürilen dokuz nusganyň ikinjisidir. Bahasy takyk aýdylmaýar, ýöne Dubaýdaky VIP Motors söwda dellaly 2022-nji ýyldan bäri edil şonuň ýaly ulagy 9,5 million dollara satmaga synanyşýar diýip auto.ru habar berýär.

Veneno Roadster 2015-nji ýylda çykdy. Onuň kuzowynyň we salonynyň özüne mahsus dizaýny bar: açyk ýaşyl öwüşginli tutuksy gara. Superkar 750 at güýjüni öndürýän 6,5 litrlik V12 bilen enjamlaşdyrylandyr. 2,9 sekuntda 100 km / sag-a çenli  tizlik alýar, iň ýokary tizligi sagatda 355 km.
Awtoulag öz ömründe iki gezek eýesini çalşypdyr. Satyjynyň sözlerine görä, olaryň biri Saud Arabystanynyň şa maşgalasynyň agzasy eken.
Veneno Roadster-iň näme üçin alyjy tapyp bilmeýändiginiň sebäbi görkezilmeýär. 2020-nji ýylda ony RM Sotheby's auksionynda 4,5-5,5 million ýewro satmaga synanyşdylar, ýöne şowsuz boldy.
Superkaryň geçen ýoly 1778 km.


15.06.2024 17:27
10240

Lamborghini Veneno onlaýn-auksionda baha rekordyny goýdy

SBX Cars onlaýn auksionynda dünýäde bar bolan dokuz sany Lamborghini Veneno-nyň biri 6 mln dollara satyldy, bu hem onlaýn satylan awtoulagyň bahasy boýunça rekord boldy. Bu barada CarScoops neşiri habar berýär...

15.05.2024 07:03
7519

Motoryň sesine küýseginde: Lamborghini V12-siniň motor sesini winil plastinkasyna ýazgy etdi

Özüniň ses enjamlary bilen tanalýan Technics firmasy we Y-görnüşli elementli, superkar öndürýän Lamborghini özboluşly winil plastinkalaryny oýnadýan enjamy döretmek üçin birleşdiler diýip, auto.ru ýazýar. DJ-leriň...

30.03.2024 23:50
9125

Lamborghini 20 ýylda ilkinji gezek logotipini üýtgetdi

Italiýanyň Lamborghini kompaniýasy 20 ýyldan gowrak wagtyň içinde ilkinji gezek “gazaba münen öküzli” logotipini üýtgetdi. Bu barada öndürijiniň saýtynda habar berilýär. Täze nyşan öküziň şekilini saklap galdy...

24.03.2024 18:13
15276

Lamborghini ýylyň dowamynda rekord girdeji gazanandygyny habar berdi

Italiýanyň Lamborghini superkar öndürijisi 2023-nji ýylyň jemini jemledi, netijede ýyl birnäçe görkeziji boýunca kompaniýa üçin rekord ýyl boldy. Lamborghini taryhynda ilkinji gezek 10 000-den gowrak awtoulag satdy...