Ýürek şekilli göreji bolan gurbagalar tapyldy. Alymlar munuň näme üçin şeýledigini bilenoklar

  • 05.04.2024 13:03
  • 17313
Ýürek şekilli göreji bolan gurbagalar tapyldy. Alymlar munuň näme üçin şeýledigini bilenoklar

Biologlar käbir ýerde-suwda ýaşaýan jandarlaryň göreçleriniň şekilinde bilesigelijilik döredýän gyşarma üns berdiler. Alymlar gözlegiň dowamynda 3 200 görnüşiň suratyny gözden geçirmek bilen, bu toparda görejiň esasy ýedi şekiliniň bardygyny kesgitlediler. Olaryň arasynda ýüregiň şekili hem bar diýip, NV neşiri ýazýar.

Palçykda ýaşamaga gowy uýgunlaşan sary garynly gurbagalar (Bombina sp.) şeýle  aýratynlyga eýedir. Bu ýerde-suwda ýaşaýanlaryň üsti goňur, asty açyk sarydyr. Gyşda olar uka gidýärler we ýaz möwsüminde bolsa jübütleşmek üçin oýanýarlar. Belki, bu döwürde işjeňleşen mahallarynda olaryň göreçleriniň ýürek şekiline geçýän  bolmagy mümkin.
Adatça, süýdemdirijileriň göreçleriniň şekili olaryň gündelik işjeňligine we iýmitlenişine baglydyr. Ot iýýän haýwanlaryň göreji, köplenç, kese, gündiz gezýän ýyrtyjylaryňky tegelek, gije gezýän we aritmiki ýyrtyjylaryňky bolsa dik yşgalaňly bolýar. Şeýle-de bolsa, bu kanunalaýyklyklar guýruksyz ýerde-suwda ýaşaýanlara  degişli däldir. Suwda ýaşaýan guýruksyzlar, köplenç, tegelek göreçli bolýar.
Alymlar: "Amfibiýalarda göreçleriň ösüşiniň beýleki bolup biläýjek faktorlaryny öwrenmek zerurdyr" diýýärler. Gurlawuklaryň göreçleriniň näme sebäpden ýürek şekilli bolýandygyny olar entek bilenoklar.


şu gün 19:50
79

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary hasaba almagyň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary (taslamalary), meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibi tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti...

şu gün 19:10
23

Täze Zelandiýada iň gadymy deňiz hažžygynyň galyndylary tapyldy

Täze Zelandiýada Günorta ýarymşarynyň deňiz süýrenijileriniň ähli galyndylaryndan 40 million ýyl uly bolan notozawryň galyndylary tapyldy. Tapyndynyň 40 ýyl mundan ozal tapylandygy bellenip geçilýär, ýöne onuň...

şu gün 18:58
438

Marsda ses nähili ýaňlanýar? Alymlar Gyzyl planetada sesiň üýtgeşik häsiýetleri barada gürrüň berdiler

Perseverance Mars roweri tarapyndan toplanan maglumatlary öwrenmek bilen, alymlar Gyzyl planetada sesiň häsiýetleri barada birnäçe geň galdyryjy açyşlary etdiler. Görlüp oturylsa, Marsdaky ses Ýerdäkiden düýpgöter...

şu gün 18:52
65

Alymlar balyklaryň käbir görnüşleriniň çagalaryna ýaltalygy üçin temmi berýändigini anykladylar

Ýaponiýanyň Osaka uniwersitetiniň alymlary Neolamprologus savoryi sihlid balygynyň öz jemgyýetinde tertip-düzgüni saklamak üçin fiziki jezany ulanýandygyny anykladylar. Olar “ýalta” çagalaryny öz territoriýasyny...