Halkara energetika agentligi: Emeli aň 2034-nji ýyla çenli energiýa sarp edilişini 500% ýokarlandyrar

  • 03.04.2024 13:01
  • 5499
Halkara energetika agentligi: Emeli aň 2034-nji ýyla çenli energiýa sarp edilişini 500% ýokarlandyrar

Halkara energetika gullugy (HEG) ýakyn 10 ýylda emeli aňyň (AI) energiýany sarp edişiniň 500% artjakdygyny çaklaýar. Bloomberg-iň habar bermegine görä, bu hasaplaýyş kuwwatynyň ep-esli ýokarlanmagyny talap edýän AI-niň ösmegi bilen baglanyşykly.

Mysal üçin, Beýik Britaniýada maglumat merkezleriniň elektrik energiýasyna bolan islegi alty esse ýokarlanyp biler. National Grid Plc. kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Jon Pettigrýuwyň sözlerine görä, ýyladyş ulgamynyň, ulaglaryň we senagatyň elektrikleşdirilmegi bilen bagly onsuzam kynçylyk çekýän ýurduň elektrik energiýasy ulgamyna ep-esli agram salar.
HEG-iň çaklamagyna görä, bütin dünýäde ýakyn üç ýylda maglumat merkezleriniň, AI-niň we kriptowalýutanyň elektrik energiýasyna islegi iki esse artyp biler. Munuň özi energiýa ulgamlarynyň giňeldilmegi üçin ep-esli maýa goýumlaryny talap eder.
Beýik Britaniýada National Grid 800 kilowolta çenli naprýaženiýeli ultra ýokary woltly tor döretmek mümkinçiligini öwrenýär. Bu iri energiýa çeşmelerini we isleg merkezlerini birleşdirmek bilen, tutuş ýurt boýunça elektrik energiýasyny giň köpçülik üçin geçirmäge mümkinçilik berer.
Şonuň bilen birlikde, Dubaýda geçen COP26-da dünýäniň ähli ýurtlary gazylyp alynýan ýangyçdan tapgyrlaýyn ýüz öwürmek barada ylalaşdylar. Munuň özi energiýa torlarynyň diňe bir giňeldilmeli bolman, eýsem ekologiýa taýdan has arassa bolmalydygyny aňladýar.
Beýik Britaniýanyň Energetika ministrliginiň öňünde durýan esasy päsgelçilik – energiýa ulgamynyň gurluşygy. Bu gaty gymmada düşýän iş, ýöne ol AI-niň we beýleki tehnologiýalaryň geljekde ösüşini üpjün etmek üçin zerur bolup durýar.


27.03.2024 14:32
24174

Çalik Enerji Türkmenistanda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin 586 mln ýewro möçberinde maliýe kepilligini aldy

Türkiýäniň Çalik Enerji energetika kompaniýasy Türkmenistanda kuwwaty 1,574 MWt bolan birleşdirilen aýlaw elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin Germaniýanyň «Commerzbank» bankyndan we Şweýsariýanyň Eksport Karz...

22.03.2024 23:53
3565

BMG-niň 193 ýurdy emeli aňy kadalaşdyrmak üçin biragyzdan ses berdi

BMG-niň Baş Assambleýasy (BA) 21-nji martda emeli aň (AI) pudagyny kadalaşdyrmaklyga we onuň howpsuzlygyny üpjün etmeklige gönükdirilen Rezolýusiýany biragyzdan kabul etdi diýip, TASS habar berýär. Amerikanyň Birleşen...

20.03.2024 13:03
2116

Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky ilçisi energetika ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky ilçisi N.Gollyýew Respublikanyň Energetika ministrliginiň ýolbaşçysy T.Ibraýew bilen duşuşdy. Duşuşyk 14-nji martda Bişkekde geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIm-i habar berýär. Taraplar...

16.03.2024 08:18
3160

Ýewropada emeli aňyň ulanylyşyny düzgünleşdirýän dünýäde ilkinji kanun kabul edildi

Ýewroparlament emeli aňyň ulanylyşyny düzgünleşdirýän kanuny kabul etdi. Bu emeli aň ulgamlaryny işläp düzüjiler we ulanyjylar üçin düzgünleri kesgitleýän dünýäde ilkinji resminamadyr. Kanun emeli aň ulgamlary...