Tesla mahabat çykdajylaryny 37 esse artdyrdy

  • 02.04.2024 05:57
  • 6884
Tesla mahabat çykdajylaryny 37 esse artdyrdy

Tesla kompaniýasy ozal mahabatdan ýüz öwürmek syýasatyny ýöreden hem bolsa, häzir mahabat çykdajylaryny ep-esli artdyrdy. The Wall Street Journal gazetiniň habar bermegine görä, kompaniýa 2023-nji ýylda ABŞ-da mahabat üçin 6,4 million dollar sarp edipdir, bu onuň 2022-nji ýyldaky mahabat çykdajysyna garanda 37 esse köpdür (175 müň dollar).

Syýasatyň şu hili üýtgemegi Tesla-nyň söwdasynyň peselmeginiň we maýa goýujylaryň nägileliginiň artmagynyň fonunda bolup geçýär.
Ençeme ýyllaryň dowamynda kompaniýa köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde berilýän makalalaryň we esaslandyryjysy Ilon Maskyň meşhurlygynyň esasynda  tanymallygyny saklady, Ilon Mask “mahabaty ýigrenýändigini” we önüm ýeterlik gowy bolsa, oňa mahabatyň zerurlygynyň ýokdugyny nygtap geldi.
Şeýle-de bolsa, Tesla elektrik ulaglar bazarynda çynlakaý kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolana meňzeýär. Kompaniýa elektrik ulaglaryny, şol sanda Model Y ulagyny “Amerikada öndürilen mukdary boýunça №1 awtoulag” hökmünde görkezip, mahabatyny işjeňleşdirip başlady.
The Wall Street Journal gazetiniň habaryna görä, mahabat bermek kararyna 2023-nji ýylyň maý aýynda geçirilen paýdarlar ýygnagyndan soň gelindi.

"Biraz mahabat etmäge synanyp göreris we nähili boljagyny göribiris" diýip, telekeçiniň paýdarlar bilen duşuşygynda belländigini WSJ ýazýar.

2024-nji ýylda Tesla elektrik ulaglaryna metbugatda berlen ýaramaz synlar we Maskyň dürli beýanatlary sebäpli kompaniýanyň paýnamalary 30% arzanlady.
Söwdasynyň pesliginden başga-da, Tesla önümçilikde we logistikada kynçylyklara sezewar bolýar, emma şeýle-de bolsa ol elektrik ulaglary bazarynda öňdebaryjylygyny henizem elden bermän gelýär.


27.03.2024 13:20
10661

Soňky 20 ýylda ilkinji gezek. Tesla Model Y Toyota Corolla-dan öňe geçip, dünýäde iň köp satylan awtoulag boldy

Toyota Corolla soňky 20 ýylda ilkinji gezek dünýäde iň köp satylan awtoulag diýen adyny elden gidirdi. Täze lider soňky ýyllarda uly meşhurlyk gazanan Tesla Model Y elektrik krossoweridir. Focus2move-nyň berýän...

08.03.2024 18:07
7173

Tesla ABŞ-nyň iň gymmat kompaniýalarynyň onlugyndan çykdy

Tesla ABŞ-nyň iň gymmat kompaniýalarynyň ilkinji onlugyndan çykdy. 6-njy martda geçirilen sessiýanyň jemi boýunça Tesla Inc.-iň paýnamalary 2,32% pese gaçdy, netijede Ilon Maskyň kompaniýasy bazar bahasy boýunça...

01.03.2024 16:09
2427

Tesla 2025-nji ýylda Roadster sportkaryny çykaryp başlamagy meýilleşdirýär

Tesla kompaniýasy 2025-nji ýylda ikinji nesil Roadster elektrik sport awtomobiliniň tapgyrlaýyn önümçiligine başlamagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň baş müdiri Ilon Mask aýtdy diýip, Reuters agentligi...

29.02.2024 07:27
9627

Toyota Camry orta ululykdaky awtoulaglaryň arasynda öňdebaryjy bolmagynda galýar

Focus2Move-iň seljerijileri dünýäde iň meşhur 10 sany orta ululykdaky awtoulaglaryň sanawyny çap etdiler. Toyota Camry 2023-nji ýylda modeliniň satuwynyň 6,2 göterim ýa-da 628 816 birlige çenli kemelendigine garamazdan...