Lamborghini 20 ýylda ilkinji gezek logotipini üýtgetdi

  • 30.03.2024 23:50
  • 9121
Lamborghini 20 ýylda ilkinji gezek logotipini üýtgetdi

Italiýanyň Lamborghini kompaniýasy 20 ýyldan gowrak wagtyň içinde ilkinji gezek “gazaba münen öküzli” logotipini üýtgetdi. Bu barada öndürijiniň saýtynda habar berilýär.

Täze nyşan öküziň şekilini saklap galdy, ýöne indi ol birneme sada we reňk taýdan çäklendirilen boldy. Umuman, logotip özüniň beýleki aýratynlyklaryny-da: geraldika galkanyny we öküziň ýokarsynda markanyň adyny saklap galdy. Ýöne şol bir wagtyň özünde şekil has “tekiz” boldy, sebäbi dizaýnerler relýeflerden ýüz öwürmek kararyna geldiler.
Täze Lamborghini logotipiniň esasy reňkleri gara we ak boldy, adaty sary we altynsow reňkler bolsa diňe goşmaça öwüşgin berijiler hökmünde ulanylar. Reňkleriň ählisi has öçügsi edildi. Täze logotipiň Huracan-yň mirasdüşeri boljak superkarda ilkinji gezek peýda bolmagyna garaşylýar. Lamborghini ony bir ýyla golaý wagt bäri synagdan geçirýär. Şeýle-de, nyşan Urus krossoweriniň täzelenen wersiýasyna we häzirki Revuelto flagmanyna-da goýulmaly.


15.06.2024 17:27
10115

Lamborghini Veneno onlaýn-auksionda baha rekordyny goýdy

SBX Cars onlaýn auksionynda dünýäde bar bolan dokuz sany Lamborghini Veneno-nyň biri 6 mln dollara satyldy, bu hem onlaýn satylan awtoulagyň bahasy boýunça rekord boldy. Bu barada CarScoops neşiri habar berýär...

15.05.2024 07:03
7504

Motoryň sesine küýseginde: Lamborghini V12-siniň motor sesini winil plastinkasyna ýazgy etdi

Özüniň ses enjamlary bilen tanalýan Technics firmasy we Y-görnüşli elementli, superkar öndürýän Lamborghini özboluşly winil plastinkalaryny oýnadýan enjamy döretmek üçin birleşdiler diýip, auto.ru ýazýar. DJ-leriň...

08.04.2024 05:49
22767

Iň seýrek Lamborghini Veneno alyjy tapylanok

Seýrek duş gelýän Lamborghini Veneno Roadster superkary SBX Cars onlaýn-bazarynda satuwa çykarylýar. Bu öndürilen dokuz nusganyň ikinjisidir. Bahasy takyk aýdylmaýar, ýöne Dubaýdaky VIP Motors söwda dellaly 2022...

24.03.2024 18:13
15271

Lamborghini ýylyň dowamynda rekord girdeji gazanandygyny habar berdi

Italiýanyň Lamborghini superkar öndürijisi 2023-nji ýylyň jemini jemledi, netijede ýyl birnäçe görkeziji boýunca kompaniýa üçin rekord ýyl boldy. Lamborghini taryhynda ilkinji gezek 10 000-den gowrak awtoulag satdy...