29-31-nji martda Aşgabat we Arkadag şäherleriniň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

 • 28.03.2024 08:14
 • 4078
29-31-nji martda Aşgabat we Arkadag şäherleriniň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

31-nji martda Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Mukamlar köşgünde «Oskar filmleriniň sazlary» atly konsert geçiriler.
Meşhur sazlary Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet simfoniki orkestri ýerine ýetirer.
Konsertiň guramaçylary bu söýülip diňlenýän aýdymlar we sazlar bilen bilelikde meşhur filmlerden şekilleriň hem tutuş toplumyny hödürleýär.
Konsert sagat 18:00-da başlanýar. Konserte giriş peteklerini satyn almak isleýänler (+99312) 22-38-98 belgili telefona jaň edip bilerler.

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

 • 29.03.2024 «Ömür daragty» 19:00; 
 • 30.03.2024 «Wah, siz aýallar!» 19:00;
 • 31.03.2024 «Giýewleriň bäsleşigi»19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

 • 29.03.2024 «Balzaminowyň öýlenişi» 19:00;
 • 30.03.2024 «Bir ojakda iki dünýä» 19:00;
 • 31.03.2024 «Dünýäniň görki – zenanlar» 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 29.03.2024 «Gumly gelin» 19:00;
 • 30.03.2024 «Gülki sowgady» 19:00;
 • 31.03.2024 «Hak aşyklar» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

 • 30.03.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00;
 • 31.03.2024 «Gumly gelin» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

 • 29.03.2024 «Похищение Чебурашки» 12:00;
 • 29.03.2024 Концерт «Весеннее вдохновение» 19:00;
 • 30.03.2024 «Маша и медведь» 12:00;
 • 30.03.2024 «Свободные бабочки» 19:00;
 • 31.03.2024 «Золотой цыплёнок» 11:00, 13:00;
 • 31.03.2024 «Исполнитель желаний» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

 • 29.03.2024 «Külbikejik we ýartygulak» 19:00;
 • 30.03.2024 «Maşa we aýy» 12:00; 
 •  30.03.2024 «Gurjak gyz» 19:00;
 • 31.03.2024 «Böwenjik» 12:00; 
 • 31.03.2024 «Söýgi bizi halas eder» 19:00.

şu gün 19:03
19

+43 gradusa çenli yssy: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda yssy we käbir welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar. Dynç günlerine ýakyn termometriň simap sütünleri + 43... gradusa çenli ýokarlanar. Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup...

21.06.2024 15:58
12019

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
31068

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27188

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...