Aýdaky demir ýol: ABŞ-da eýýäm taslamanyň konsepsiýasy işlenip düzülýär

  • 25.03.2024 06:18
  • 17277
Aýdaky demir ýol: ABŞ-da eýýäm taslamanyň konsepsiýasy işlenip düzülýär

ABŞ-nyň Goranmak ministrliginiň Geljegi uly gözleg taslamalary müdirligi (DARPA) Aýda demir ýol konsepsiýasyny ösdürmek üçin Northrop Grumman bilen şertnama baglaşdy diýip, New Atlas neşiri habar berýär.

Taslama Aýda adamyň durnukly bolmagyny üpjün etmäge gönükdirilen 10 ýyllyk Aý arhitektura mümkinçiliklerini öwrenmek  işiniň (LunA-10) bir bölegidir.
Aý demir ýoly geljekki Aý bazasynyň infrastrukturasynyň möhüm bölegine öwrülip biler. Ol bazanyň dürli desgalarynyň arasynda adamlary, ýükleri we materiallary daşamak üçin peýdaly bolar.
Demir ýol ulagy Aýdaky beýleki ulag görnüşlerinden birnäçe artykmaçlyga eýedigi bilen tapawutlanýar. Ol enjamlara we skafandrlara zeper ýetirip bilýän Aý tozanyna has durnuklydyr.
Şertnamanyň bir bölegi hökmünde Northrop Grumman Aý demir ulgamyny döretmek, konsepsiýa we binagärlik prototiplerini ösdürmek hem-de gurluşyk, tehniki hyzmat meselelerini çözmek üçin zerur interfeýsleri we çeşmeleri kesgitlär.


düýn 15:17
10023

Taryhda ilkinji gezek Aýyň arka tarapyndaky toprak nusgalary Ýere getirildi

Hytaýyň “Çane-6” Aý zondunyň yzyna gaýtaryş moduly Aýyň arka tarapyndan ýygnalan toprak nusgalaryny Ýere getirdi. Bu barada CGTN telekanaly habar berýär. Zonddan paraşýutly zyňylan toprakly kapsula Içerki Mongoliýa...

24.06.2024 13:35
3022

“Çane-6” orbita çykdy: Aýyň nusgalary ertir Ýerde bolar

Hytaýyň Aýyň arka tarapyndan alnan nusgalary yzyna gaýtarmak üçin döreden “Çane-6” kosmos gämisi 53 günlük syýahatyny tamamlaýar. “Çane-6-nyň” 21-nji iýunda Ýeriň orbitasyna çykandygy çak edilýär. Kosmos gämisiniň...

24.06.2024 13:18
3145

Älemdäki kuwwatly partlamalaryň gözlegi üçin SVOM kosmos teleskopy uçuryldy

Hytaý Fransiýa bilen bilelikde işlenip düzülen SVOM teleskop hemrasyny orbita üstünlikli uçurdy. Uçuryş Siçan kosmodromyndan CZ-2C “Çançžen-2-si” raketasynyň kömegi bilen amala aşyryldy diýip, TASS habar berýär...

23.06.2024 15:15
23126

ABŞ-da täsin şahly 5 tonnalyk dinozawr tapyldy. Oňa Lokiniň ady dakyldy

ABŞ-nyň demirgazygyndaky Montana ştatynda äpet şahly dinozawryň täze görnüşi tapyldy. Deslapky çaklamalara görä, bu häli-häzire çenli tapylan iň uly görnüşdir. “PeerJ” žurnalyndaky habara görä, Lokiceratops rangiformis...