Lamborghini ýylyň dowamynda rekord girdeji gazanandygyny habar berdi

  • 24.03.2024 18:13
  • 15269
Lamborghini ýylyň dowamynda rekord girdeji gazanandygyny habar berdi

Italiýanyň Lamborghini superkar öndürijisi 2023-nji ýylyň jemini jemledi, netijede ýyl birnäçe görkeziji boýunca kompaniýa üçin rekord ýyl boldy. Lamborghini taryhynda ilkinji gezek 10 000-den gowrak awtoulag satdy diýip, kompaniýanyň maliýe hasabatyna salgylanýan auto.ru habar berýär.

2023-nji ýyldaky söwdanyň soňky netijesi boýunça 10112 awtoulag satyldy. Her modeliň aýratynlykdaky satuwy barada jikme-jik maglumat berilmeýär, ýöne kompaniýanyň ýolbaşçylary netijäniň flagman Revuelto modeliniň goşandyny hasaba almazdan gazanylandygyny tassyklaýar.
Kompaniýanyň amal girdejisi 2022-nji ýyldakydan 12,1% köpelip, 2,66 milliard ýewro boldy. Girdeji 17,8 göterim ýokarlanyp, 723 million ýewro ýetdi.
Şol bir wagtyň özünde, Lamborghini-niň Revuelto modeli üçin 2026-njy ýyla çenli, Huracan we Urus üçin önümçiliginiň ahyryna çenli sargytlary bar.
Lamborghini-niň maliýe müdiri Paolo Poma kompaniýanyň özüni awtoulag öndürijisi däl-de, eýsem, kaşaň harytlary öndüriji hökmünde görkezýändigini aýdandygy bellärliklidir.
2024-nji ýylda Lamborghini öz hataryny täzelemegi meýilleşdirýär: täze superkary - Huracan mirasdüşerini, şeýle hem Urus krossoweriniň döwrebaplaşdyrylan görnüşini hödürlär. Mundan başga-da, italýan brendi çydamlylyk ýaryşlarynyň iň ýokary diwizionynda ilkinji gezek çykyş eder.


15.06.2024 17:27
9914

Lamborghini Veneno onlaýn-auksionda baha rekordyny goýdy

SBX Cars onlaýn auksionynda dünýäde bar bolan dokuz sany Lamborghini Veneno-nyň biri 6 mln dollara satyldy, bu hem onlaýn satylan awtoulagyň bahasy boýunça rekord boldy. Bu barada CarScoops neşiri habar berýär...

15.05.2024 07:03
7495

Motoryň sesine küýseginde: Lamborghini V12-siniň motor sesini winil plastinkasyna ýazgy etdi

Özüniň ses enjamlary bilen tanalýan Technics firmasy we Y-görnüşli elementli, superkar öndürýän Lamborghini özboluşly winil plastinkalaryny oýnadýan enjamy döretmek üçin birleşdiler diýip, auto.ru ýazýar. DJ-leriň...

08.04.2024 05:49
22758

Iň seýrek Lamborghini Veneno alyjy tapylanok

Seýrek duş gelýän Lamborghini Veneno Roadster superkary SBX Cars onlaýn-bazarynda satuwa çykarylýar. Bu öndürilen dokuz nusganyň ikinjisidir. Bahasy takyk aýdylmaýar, ýöne Dubaýdaky VIP Motors söwda dellaly 2022...

30.03.2024 23:50
9117

Lamborghini 20 ýylda ilkinji gezek logotipini üýtgetdi

Italiýanyň Lamborghini kompaniýasy 20 ýyldan gowrak wagtyň içinde ilkinji gezek “gazaba münen öküzli” logotipini üýtgetdi. Bu barada öndürijiniň saýtynda habar berilýär. Täze nyşan öküziň şekilini saklap galdy...