26-njy martda Änew şäheriniň «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi mynasybetli çäreler badalga alar

  • 24.03.2024 06:55
  • 9802
26-njy martda Änew şäheriniň «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi mynasybetli çäreler badalga alar

26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy geçiriler. Wise-premýer M.Mämmedowanyň Hökümet mejlisinde habar bermegine görä, dabarany Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasyndaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda geçirmek meýilleşdirilýär.

Dabaranyň çäklerinde türki halklaryň aýdymçylarynyň konsertini, suratkeşleriniň, şekillendiriş, amaly-haşam sungatynyň hem-de fotosuratçylarynyň eserleriniň sergisini guramak göz öňünde tutulýar.
Bu çärelere gatnaşmak üçin Türki medeniýetiniň halkara guramasynyň, Türki Döwletleriň Guramasynyň, Türki döwletleriň Parlament Assambleýasynyň, Türk medeniýetiniň we mirasynyň gaznasynyň, Halkara Türk akademiýasynyň, şeýle hem TÜRKSOÝ-a agza we synçy ýurtlaryň, ugurdaş ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň hem-de döredijilik we ylym wekiliýetleriň ýurdumyza gelmegine garaşylýar.
Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Karary bilen tassyklanan Meýilnama laýyklykda, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň dowamynda dürli çäreler, şol sanda döredijilik duşuşyklary, TÜRKSOÝ-a agza ýurtlaryň II teatr festiwaly, «Gorkut ata» atly halkara kinofestiwaly geçiriler.


şu gün 22:39
141

Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 33 ýyllygyny dabaraly belläp geçmäge taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda ýurt Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygy mynasybetli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu ugurda alnyp barylýan işler barada wise-premýer M.Mämmedowa hökümet mejlisinde...

şu gün 14:20
2153

Aşgabatda kitap şüweleňi geçiriler: konsert, bäsleşik, sowgatlar

21-nji aprelde “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde Begenç Çaryýewiň konserti, şeýle hem çagalar üçin ýörite taýýarlanylan kitap şüweleňi geçiriler. Şüweleň sagat 17:00-da başlanar. Çäräni Türkmenistanyň Telewideniýe...

düýn 09:40
3089

19-21-nji aprelde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 19.04.2024 «Oskar» 19:00; 20.04.2024 «Syrly sandyk» 19:00; 21.04.2024 «Şadyýan wäşiler» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly...

15.04.2024 20:18
7057

Aşgabadyň kinoteatrlarynda görkeziljek filmler: “Dýuna 2”, “Arwah”, “Buz 3” ýaly täze filmler görkeziler

Şu hepde Aşgabadyň kinoteatrlarynda tomaşaçylara dünýä prokatynyň iň täze filmleri, şol sanda uly girdeji ýygnan ($683 mln) “Dýuna: Ikinji bölüm”, rus melodramasy “Buz 3” we başga-da köp sanly gyzykly filmler garaşýar...