Lebap welaýatynda gury gurluşyk garyndylaryny öndürjek “Türkmen gips” hojalyk jemgyýeti dörediler

  • 23.03.2024 23:35
  • 14068
Lebap welaýatynda gury gurluşyk garyndylaryny öndürjek “Türkmen gips” hojalyk jemgyýeti dörediler

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň    Köýtendag kän müdirligi hem-de “Ak bulut” hojalyk jemgyýetiniň paýly gatnaşmaklarynda “Türkmen gips” hojalyk jemgyýetini döretmek teklip edilýär. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow şenbe güni Hökümet mejlisinde habar berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyklarda giňden  ulanylýan asma potoloklaryň, sinklenen metal profilleriň, profil aksessuarlaryň we gury gurluşyk garyndy materiallaryň önümçiligi ýola goýuldy.
Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Dostluk şäheriniň çäginde dörediljek bu täze bilelikdäki kärhanada ýylda 250 müň tonna gury gurluşyk garyndylaryny we 20 million inedördül metr gipsokarton önümlerini öndürmek göz öňünde tutulýar, bu bolsa täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer.


düýn 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

düýn 21:18
3530

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

düýn 15:38
2255

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

düýn 14:03
1867

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...