Nokia gaýdyp gelýär: HMD Global Nokia 3210-nyň täze nusgasyny çykarar

  • 23.03.2024 11:56
  • 15175
Nokia gaýdyp gelýär: HMD Global Nokia 3210-nyň täze nusgasyny çykarar

Hytaýyň HDM Global kompaniýasy Nokia telefonynyň täze nusgasyny hödürlär. Bu barada Nokiamob neşiri habar berýär.

Nokia brendiniň hukuklaryna eýelik edýän kompaniýanyň X sosial ulgamyndaky sahypasynda täze telefonyň piksel şekili «Meşhur telefon maý aýynda gaýdyp gelýär» ýazgysy bilen peýda boldy. Media žurnalistleri paýlaşylan bu maglumaty  öwrendiler we kompaniýanyň 25 ýyl ozal çykan Nokia 3210 modelini gaýtadan çykarjakdygyny çakladylar.
Höwesjeňleriň pikiriçe, HMD başga bir meşhur Nokia telefonynyň – 3310 modeliniň täze modifikasiýasyny hödürläp biler. Bu nusga HDM Global-yň 3310 belgili Nokia enjamlaryny täzeden çykarmak işine başlandygy bilen tassyklanýar. Şeýle-de bolsa, şekillendirilen telefon 3310-dan has 3210-a meňzeýär.
Neşiriň žurnalistleri enjamyň giň ulanyjylara niýetleniljekdigini öňe sürdüler. Şeýle hem enjam KaiOS-da işlär.
Nokia 3210 kompaniýanyň 1999-njy ýylda çykan jübi telefonydyr. Bu model täjirçilik taýdan iň üstünlikli nusga hasaplanýar: enjamyň takmynan 160 million nusgasy satyldy.


30.04.2024 13:19
15179

90-njy ýyllaryň Nokia 3210 döwrebap funksiýalar bilen gaýdyp gelýär

HMD Global Nokia 3210-yň gaýtadan dikeldilendigini habar berýär. Ilkinji çykanyndan 25 ýyl soň, 3210 täzelenen wersiýada gaýdyp gelýär. Telefon öňki tanalýan dizaýnyny saklap galar, ýöne häzirki zaman funksiýalaryna...

14.04.2024 14:23
11490

Häzirki zaman USB Type-C bolan düwmeli Nokia telefonlary çykdy

HMD kompaniýasy birbada üç sany täze düwmeli telefon çykardy: Nokia 6310 (2024), 5310 (2024) we 230 (2024). Bu barada GSMArena portaly habar berýär. Nokia 6310 – bu 1450mAs sygymly akkumulýatory we ÝB-niň talaplaryna...

29.01.2024 15:42
14808

Nokia 1100 taryhda iň köp satylan telefon boldy

Düwmeli «Nokia 1100» taryhda iň meşhur jübi telefony boldy. «Visual Capitalist» portaly iň köp satylan enjamlaryň sanawyny düzdi. Çeşmä görä, sanawyň birinji ornuny 2003-nji ýylda çykan «Nokia 1100» eýeledi, alty...

18.01.2024 17:54
15414

Nokia ýakyn wagtda smartfon bazaryndan gider

2024-nji ýylyň 1-nji fewralyndan başlap, «Nokia-nyň» resmi web sahypasyndan smartfonlar bölümi aýrylar, häzirki wagtda onda «HMD Global» kompaniýasynyň «Nokia» brendi astynda çykýan enjamlary hödürlenýär. 2026...