6000 oýunjakdan gurlan öý: hindistanly arhitektorlar gereksiz zatlara ikinji ömür berdiler

  • 22.03.2024 13:50
  • 26215
6000 oýunjakdan gurlan öý: hindistanly arhitektorlar gereksiz zatlara ikinji ömür berdiler

Hindistanyň Wallmakers arhitektura firmasy gerekmejek 6200 töweregi oýunjakdan jaý gurdy. Bina Demirgazyk Kerala ştatynda obanyň tokaýlyk ýerinde ýerleşýär diýip, New Atlas ýazýar.

Arhitektorlaryň kellesine oýnawaçlary gurluşyk materialy hökmünde ulanmak pikiriniň gelmegi bu munisipalitetiň ştatda iň köp oýnawaç öndürýändigi sebäplidir. Wagtyň geçmegi bilen çagalar oýnawaçlary taşlaýarlar, sebäbi olara bolan gyzyklanmany ýitirýärler. Wallmakers gereksiz zatlara ikinji gezek ömür bermek kararyna geldiler.
Bina iki bölekden ybarat: açyk fasady we gowy howa çalşygy bolan merkezi blok we ýokarky bölegi. Jaýyň esasy bölegi gurluşyk meýdançasyndaky toprakdan taýýarlanan gysylan bloklardan gurlupdyr. Gurluşykda gaýtadan işlenen Mangalor plitalary hem ulanylypdyr.
Jaýyň içki meýdany 357 inedördül metr. Jaýyň taslamasy giňişligi aňrybaş doly  ulanmakdan ugur alypdyr. Meýdanynyň köp bölegini ýaşaýyş otaglary tutýar. Hususy zolaklar ýapon stilindäki sedzi tutulary bilen bölünýär. Şeýle hem goşmaça howa çalşygyny üpjün edýän insiz merkezi howlusy bar.
Wallmakers-iň öz taslamalarynda taşlanan materiallary ilkinji gezek ulanyşy däl. Ýakynda olar taşlanan plastik gaplardan jaý gurdular.
Onsoňam dünýädäki oýunjaklaryň 90% -inde plastmassanyň bardygy aýdylýar. Oýnawaçlaryň global satuwy 2022-nji ýylda 107,4 milliard dollara ýetdi. Şeýle-de oýnawaçlar çylşyrymly formasy we himiki goşundylary sebäpli gaýtadan işlemek üçin amatly däldir. Netijede, öndürilen oýunjaklaryň 80% -i zir-zibil dökülýän meýdanlarda, hapa ýakylýan ýerlerde ýa-da ummanda galýar.
6000 oýunjakdan ybarat jaý diňe bir özboluşly binagärlik çözgüdi bolman, eýsem daşky gurşawyň hapalanmagy meselesine hem ünsi çekýär.


05.03.2024 22:02
35132

Hindistanda toýdan öňki dabara 151 mln dollar sarp edildi. Myhmanlaryň arasynda Rianna, Bill Geýts we Mark Sukerberg bar

Hindistanda milliarder Mukeş Ambaniniň mirasdüşeri, 28 ýaşly Anant Ambani bilen hindistanly işewür Wiren Merçantyň gyzy Radhiki Merçantyň toýy mynasybetli üç günlük toýdan öňki dabara geçirildi. Ýaşlar geçen ýylyň...

23.01.2024 13:46
11662

Samsung Galaxy S24 Hindistanda deslapky sargytlar boýunça rekord goýdy

Geçen hepde Samsung birnäçe ýurtlarda täze Galaxy S24 hatarynyň flagmanlary üçin deslapky sargytlary açdy we eýýäm häzir onuň netijeleri bar: Hindistanda täze smartfonlar Samsung-yň iň meşhur flagmanlary boldy...

21.01.2024 00:14
13671

Türkmen alymlary Magtymgulynyň mirasyny öwrenmek üçin Hindistanda gulluk iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň hünärmenleri Magtymguly Pyragynyň döwri, ömri we döredijilik ýoly barada täze taryhy maglumatlary gözlemek...

14.12.2023 09:22
26975

Hindistanly milliarder Londondaky iň gymmat jaýy satyn aldy

Hindistanly milliarder Adar Punawalla Londondaky iň gymmat aýratyn jaýy satyn aldy. Bu barada Financial Times gazetine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Gaýd Parkynyň golaýyndaky Meýfer sebitinde ýerleşýän, satyn...