Xiaomi elektrikli ulaglary öndürmek boýunça ilkinji gigafabrigini açdy

  • 21.03.2024 05:59
  • 7181
Xiaomi elektrikli ulaglary öndürmek boýunça ilkinji gigafabrigini açdy

Xiaomi, Tesla zawodlary bilen deňeşdirilende, gigafabrik diýlip atlandyrylýan ilkinji awtoulag zawodyny resmi taýdan açdy.

Häzirki wagtda bu kompaniýa Xiaomi SU7 elektrikli awtoulag önümciligini ýola goýdy, ýöne geljekde modelleriniň hataryny giňelder. Şeýle hem, kompaniýa krossowerleri öndürmekçi bolýar diýip, ITHome habar berýär.
Zawodyň gurluşygy 2022-nji ýylyň aprelinde başlandy. Ol işe girizilenden soň, 2024-nji ýylda ikinji tapgyryň hem gurluşygyna başlamak meýilleşdirilýär, ol 2025-nji ýylda tamamlanar. Zawodyň çäginde öz konfigurasiýasy boýunça ýaryş ýoluny ýada salýan synag ýoly bar.
Xiaomi-niň başlygy Leý Szýun Weibo sosial ulgamynda: “Bu gün aýratyn gün: Xiaomi-niň awtoulag gigafabrigi resmi taýdan açyldy. Bu gezek direktorlar geňeşi Xiaomi awtoulag zawodynda maslahat geçirmek kararyna geldi. Direktorlar zawoda baryp gördüler we Xiaomi SU7-ni synagdan geçirdiler ” – diýip belledi.


13.06.2024 14:34
9444

Hytaýda täze Nissan Pathfinder çykdy

Dongfeng Nissan bilelikdäki kärhanasy diňe Hytaýyň bazaryna çykjak täze Nissan Pathfinder-i hödürledi. Awtoulag üç bezeg derejesinde hödürlenýär we öňkülerinden diňe 6 orunlyk salony we tigirleri doly hereketli...

12.06.2024 15:15
24832

Hatda kosmosdan hem görünýär: Teslada satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz gory üýşdi

Tesla kompaniýasy kuwwatlyklarynyň artmagy we satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz ätiýajynyň toplanmagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, ITHome habar berýär. 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 433 371...

07.06.2024 11:55
3000

Ford Tesla-nyň we Apple-iň öňki inženerleriniň kömegi bilen elýeterli elektrik ulagyny döredýär

Bäsleşmek maksady bilen Ford Motor elektrik ulaglary pudagynyň öňdebaryjy inženerlerinden, şol sanda Tesla-nyň we Apple-iň öňki işgärlerinden ybarat topar jemledi. Kompaniýa has elýeterli elektrik ulaglaryny öndürmek...

31.05.2024 14:01
10452

Braziliýa gibrid awtoulaglarda gant şugundyryndan alnan ýangyjy ulanmagy teklip edýär

Dünýäniň awtoulag senagaty litiý, nikel we kobalt batareýalaryna ünsi jemleýän bolsa, Braziliýanyň öndürijileri gant şugundyryndan alnan bio-ýangyç bilen işleýän gibrid awtoulaglarda geljegi görýärler. Etanol öndürýän...