Türkmen ilçisi Kataryň medeniýet ministri bilen duşuşdy

  • 19.03.2024 17:20
  • 5650
Türkmen ilçisi Kataryň medeniýet ministri bilen duşuşdy

17-nji martda Türkmenistanyň Katardaky ilçisi M.Seýitmämmedow Kataryň medeniýet ministri Şeýh Abdulrahman ben Hamad Jassim ben Hamad Al Tani bilen duşuşdy.

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, taraplar iki ýurduň arasynda medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň ugurlaryny maslahatlaşdylar.
Kataryň wekiliýetiniň şu ýylda Türkmenistanda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli belleniljek dürli halkara çärelerine gatnaşmagy söhbetdeşligiň esasy temasy boldy.


düýn 18:21
4967

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...

düýn 17:21
8869

Mejlis Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny işläp taýýarlaýar

14-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. D.Gulmanowa “Magtymguly Pyragynyň...

düýn 17:17
9165

Serdar Berdimuhamedow «Türkmenstandartlary» gullugynyň işini yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigini nygtady

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer H.Geldimyradow standartlaşdyrmak we metrologiýa ulgamyndaky işleri döwrüň talabyna laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....

düýn 16:42
3828

Türkmenistan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn alar

Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň karbamid öndürýän zawodlarynyň önümçiligi üçin zerur bolan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn almak...