Focus2move dünýäde iň köp satylan on sany pikap awtoulagyny atlandyrdy

  • 18.03.2024 06:06
  • 13532
Focus2move dünýäde iň köp satylan on sany pikap awtoulagyny atlandyrdy

Geçen ýyl dünýäde pikap awtoulaglarynyň satuwy 3,9% artyp, 6,2 million ulaga ýetdi. Bu barada Focus2move neşiriniň hasabatynda aýdylýar.

Ford F-Series 40 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäde üýtgewsiz iň meşhur pikap bolmagynda galýar: 2023-nji ýylda onuň satuwy 13,4 göterim artyp, 901 müň birlige ýetdi. Munuň netijesinde, Ford-yň pikaplary dünýä bazarynyň 14,5 göterimini eýelemegi başardy.
Ikinji orunda 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 6,6% has köp satyn alnyp başlanan Chevrolet Silverado bar – satylan awtoulaglaryň sany 640 müňe ýetdi. Ondan soň Toyota Hilux pikapy gelýär. Onuň satuwy, tersine, 7,7% peselip, 571 müň nusga çenli azaldy.
Dördünji orunda 520 müň ulag (-4,6%) görkezijisi bolan Ram Pickup ýerleşdi. GMC Sierra we Ford Ranger, degişlilikde, 368 müň (+21.3%) we 299 müň (+2,4%) satuw bilen bäşinji we altynjy orunlary eýelediler.
Ýedinji ýerde 258 müň nusgada satylan (-0.2%) Toyota Tacoma, sekizinji orunda 252 müň (-5.0%) görkeziji bilen Isuzu D-Max ýerleşdi. Reýtingiň soňky orunlarynda satylan 139 müň sany awtoulag (+19,6%) bilen Toyota Tundra we 128 müň (+8,0%) görkeziji bilen Fiat Strada gelýär.


şu gün 16:36
3969

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

16.06.2024 01:40
10108

Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär. Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen...

14.06.2024 11:57
19702

2014-nji ýylyň Camry-si soňky 10 ýylda Toyota-nyň iň ygtybarly awtoulagy bolup çykdy

HotCars neşiriniň geçiren barlagyna görä, Toyota Camry 2014 (halk arasynda "palta Kemri" diýlip tanalýar) soňky on ýylda ýapon öndürijisiniň iň ygtybarly modeli boldy. Sanaw ygtybarlylyk görkezijilerini, seslenmeleriň...

13.06.2024 15:06
10940

Toyota täze wodorod hereketlendirijili Hilux pikapyny synagdan geçirýär

Toyota kompaniýasy wodorod güýç gurluşly Hilux kysymly pikapyň protipini synagdan geçirip başlady diýip, IXBT habar berýär. Täze model Mirai wodorod awtoulagyndan çarçuwada ýerleşýän üç sany ýangyç bakyny, kapotyň...