Bloomberg meksikan pesosyny 2024-nji ýylyň iň girdejili pul birligi diýip atlandyrdy

  • 17.03.2024 16:53
  • 9478
Bloomberg meksikan pesosyny 2024-nji ýylyň iň girdejili pul birligi diýip atlandyrdy

Meksikan pesosy 2024-nji ýylda dünýäde iň girdejili pul birligi diýlip yglan edildi. ol pul birlikleriniň hakyky täsirli alyş-çalyş hümmeti boýunça sanawda birinji orunda durýar diýip, bu sanawy düzen Bloomberg agentligi ýazýar.

2023-nji ýylda dollara görä takmynan 15 göterim ýokarlanan peso şu ýyl ABŞ-nyň walýutasyna görä hümmetini ýene 1,8 göterim ýokarlandyrdy we häzirki wagtda 2015-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýakyn bolan bir dollar üçin 16,69 peso töweregi hümmete eýedir.
Onuň ösüşiniň ýakyn aýlarda dowam etmegine garaşylýar.
Maglumatda Meksikanyň pul birliginiň güýjüniň açarynyň pes üýtgewliligi we Meksikada rekord derejede ýokary göterim derejesiniň bolmagy diýlip bellenilýär, bu bolsa bir walýutada karz almagy we «kerri-treýd» diýlip atlandyrylýan pesoda karz bermegi özüne çekiji edýär.


21.02.2024 06:42
2212

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

16.09.2022 07:30
3734

Serdar Berdimuhamedow Meksikanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Andres Manuel Lopes Obradora Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň milli baýramy — Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy...

28.03.2022 09:40
5301

Serdar Berdimuhamedow Meksikanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Andres Manuel Lopes Obradora we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan...

07.06.2021 17:52
7345

Meksikada ýurduň taryhynda iň iri saýlawlar geçirildi

6-njy iýunda Meksikada ýurduň taryhynda iň iri saýlawlar geçirildi. Azertag.az-yň habar bermegine görä, meksikanlar 20 müňden gowrak dolandyryjylary we dürli derejedäki wekilleri saýladylar. Olaryň arasynda ýurduň...