Gresiýanyň Olimpiýa komiteti Olimpiýa alawyny ýakmak dabarasyny üýtgetdi

  • 16.03.2024 09:04
  • 9821
Gresiýanyň Olimpiýa komiteti Olimpiýa alawyny ýakmak dabarasyny üýtgetdi

Şu ýyl Olimpiýa oýunlarynyň alawyny ýakmak dabarasy uly özgerişlikler bilen geçiriler – Gresiýanyň Olimpiýa komiteti täze baş ruhanyny, ruhanylaryň täze eşiklerini we täze kompozitory, şeýle hem olimpiýa toparynyň lybasyny tanyşdyrdy diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Olimpiýa alawy 16-njy aprelde gadymy Olimpiýa oýunlarynyň watany bolan Gadymy Olimpiýada ýakylar. Olimpiýa alawyny baş ruhanynyň keşbini ýerine ýetirýän aktrisa Gün şöhlelerinden parabolik aýna bilen ýakar, soňra bolsa ony olimpiýa alawy estafetasyna gatnaşyjylara gowşurar.
Şu ýyldan başlap, baş ruhanynyň keşbini Gresiýada birnäçe meşhur serialda oýnan aktrisa Meri Mina ýerine ýetirer. Ruhanylaryň we kuroslaryň (ýaş türgenler) lybaslary gadymy grek sütünleri şekilinde döredilipdir. Täze lybaslar geçmişdäki dabaralaryň monohrom lybaslaryndan tapawutlylykda, iki reňkli– gara we ak reňkde bolar.
Alawy ýakmak dabarasynyň sazyny Dimitris Papadimitriu ýazar, Gresiýada ony beýik kompozitor diýip atlandyrýarlar. Artemis Ignatiu, ozalkylary ýaly, horeografiýa jogap berer.
Alawy ýakmak dabarasy Olimpiýa senasynyň ýaňlanmagy we Olimpiýa baýdagynyň galdyrylmagy, Fransiýanyň we Gresiýanyň döwlet senalarynyň ýerine ýetirilmegi hem-de iki ýurduň baýdaklarynyň galdyrylmagy bilen başlanar. Senalary ABŞ-ly messo-soprano we üç sany «Gremmy» baýragynyň eýesi bolan opera aýdymçysy Joýs Didonato ýerine ýetirer.


07.06.2024 11:46
3044

World Athletics sport federasiýasy 10 million dollar baýrakly täze ýaryş gurnaýar

Halkara ýeňil atletika federasiýalary birleşigi (World Athletics) täze abraýly ýaryşyň - World Athletics Ultimate Championship-iň döredilendigini habar berdi. Iki ýyldan bir gezek geçiriljek bu ýaryş ýeňil atletika...

30.05.2024 22:18
5118

Tomusky Olimpiýa oýunlary ilkinji gezek Ýakyn Gündogarda geçiriler

2036-njy ýylyň tomusky Olimpiýa oýunlary Kataryň paýtagty Doha şäherinde geçiriler. Bu barada, ispan neşiri Relevo habar berýär. Çeşmäniň habaryna görä, Halkara Olimpiýa komiteti (HOK) 2036-njy ýylda Olimpiýa oýunlarynyň...

30.05.2024 19:19
6093

«Olimpiakos» 116-njy minutda gol geçirip, Konferensiýalar ligasynda ýeňiş gazandy

"Olimpiakos" grek kluby final duşuşygynda goşmaça wagtda "Fiorentinany" 1:0 hasabynda utup, Konferensiýalar ligasynyň ýeňijisi boldy. Duşuşyk Afinyda "OPAP Arena" stadionynda geçdi. Oýnuň esasy wagtynda gol geçirilmedi...

29.05.2024 13:56
9069

Boksçy Saparmyrat Ödäýew Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin göreşini dowam edýär

Balkanabatdan 23 ýaşly türkmen boksçysy Saparmyrat Ödäýew Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşynda Gonkongdan gelen Li Kon Çinden üstün çykdy. 63,5 kg çenli agram derejesindäki...