ABŞ altynjy ýyl bäri nebiti gazyp almakda islendik ýurtdan öňde barýar

  • 13.03.2024 10:13
  • 7156
ABŞ altynjy ýyl bäri nebiti gazyp almakda islendik ýurtdan öňde barýar

ABŞ-da nebitiň gazylyp alnyşy yzygider altynjy ýyl taryhda beýleki islendik ýurduň önümçilik derejesinden ýokary boldy. Bu barada ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Energetika maglumatlary edarasynyň (EIA) hasabatyna salgylanyp, TASS habar berýär.

Hasabatda bellenilişi ýaly, ABŞ-da nebitiň gazylyp alnyşy, kondensaty hem goşmak bilen, 2023-nji ýylda ortaça günde 12,9 mln barrel bolup, 2019-njy ýylda goýlan günde 12,3 mln barrel derejedäki öňki ABŞ we dünýä rekordyny täzeledi. Hususan-da, ABŞ-da nebitiň ortaça aýlyk gazylyp alnyşy 2023-nji ýylyň dekabr aýynda bir günde 13,3 mln barrelden gowrak rekord derejä ýetdi.
ABŞ-nyň nebit önümçiliginiň rekordyny ýakyn wagtda hiç kim täzelemese gerek, sebäbi beýleki ýurtlaryň hiç biri günde 13 mln barrel derejede önümçilik kuwwatyna ýetmedi diýip, EIA hasaplaýar.
2023-nji ýylda ABŞ, Russiýa we Saud Arabystany bilelikde global nebit önümçiliginiň 40%-ini (günde 32,8 mln barrel) emele getirdi. Bu üç ýurt 1971-nji ýyldan bäri beýleki islendik ýurtlardan has köp nebit öndürýär diýip, ABŞ-nyň Energetika ministrligi belleýär. Deňeşdirmek üçin, indiki üç uly nebit öndürijisi – Kanada, Yrak we Hytaý bilelikde 2023-nji ýylda günde 13,1 mln barrel gazyp aldy. 


26.03.2024 22:27
7951

Shell dünýäniň iň gymmat nebitgaz brendleriniň sanawynda ýene-de öňdebaryjy

Shell nebitgaz brendi Brand Finance konsalting kompaniýasynyň dünýäniň iň gymmat nebitgaz brendleriniň sanawynda öňdebaryjylygyny dowam edýär. 2023-nji ýylda Shell-iň bahasy 4% ýokarlanyp, 50,3 mlrd dollara ýetdi...

13.03.2024 06:56
6061

OPEK bilen HEA-nyň nebite bolan isleg baradaky çaklamalary rekord derejede çapraz geldi

OPEK toparynyň we Halkara energetika agentliginiň (HEA) nebite bolan global isleg baradaky çaklamalary soňky 16 ýylda rekord derejede biri-birine çapraz geldi. Bu barada Reuters agentligine salgylanyp, Report belleýär...

09.03.2024 16:08
10493

Petrofac "Galkynyş" käninde hyzmat işleri üçin 200 mln dollarlyk şertnama aldy

Global energetika pudagynda öňdebaryjy hyzmatlary üpjün ediji Petrofac kompaniýasy “Galkynyş” gaz käninde hyzmat bermek üçin “Türkmengaz” döwlet konserni bilen üçýyllyk şertnama baglaşdy. Şertnamanyň bahasy 200...

08.03.2024 09:36
7030

“Türkmennebit” DK 7 müň metrden geçýän guýularda ugleworodlary çykarmak boýunça işleri geçirýär

“Türkmennebit” döwlet konserni çuň guýularda barlag işlerini geçirmek hem-de uglewodorod serişdelerini çykarmak boýunça işleri alyp barýar. Bu barada wise-premýer B.Amanow penşenbe güni Hökümet mejlisiniň barşynda...