Ilkinji ABŞ – Merkezi Aziýa işewürlik dialogy Almatyda geçiriler

  • 12.03.2024 15:46
  • 13575
Ilkinji ABŞ – Merkezi Aziýa işewürlik dialogy Almatyda geçiriler

13-nji martdan 15-nji mart aralygynda Gazagystanyň Almaty şäherinde ABŞ – Merkezi Aziýa (B5+1) görnüşinde ilkinji işewürlik dialogy geçiriler. Forum ykdysady ösüş we ABŞ bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky özara gatnaşyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin meýdança bolup hyzmat eder.

B5+1 forumy ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň maliýeleşdirmeginde Halkara hususy telekeçilik merkezi (CIPE) tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän “Merkezi Aziýada işewürlik gurşawyny gowulandyrmak” (IBECA) maksatnamasynyň çäklerinde öňe sürüldi.
Foruma ABŞ-dan we Merkezi Aziýa ýurtlaryndan hökümetleriň, biznesiň we halkara guramalarynyň esasy wekilleri gatnaşar. Forumyň birinji güni B5+1-iň maksatlaryna we garaşylýan netijelere, şeýle-de ykdysady integrasiýany we maýa goýum ýagdaýyny gowulandyrmagyň mümkinçiliklerine bagyşlanar. Ikinji gün Merkezi Aziýada söwda we maýa goýum akymlaryny ösdürmegiň halkara perspektiwasyny hödürlär. Amerikan kompaniýalary MA-nyň ileri tutulýan pudaklaryna maýa goýmak tejribeleri bilen paýlaşarlar, ýerli işewürlik assosiasiýalary bolsa ösüş we täze bazarlara çykmak üçin döwlet bilen hususy pudaklaryň arasyndaky dialog üçin mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşarlar.
Forumyň netijesinde ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen umumy gün tertibiniň üstünde bilelikde işlemek üçin borçlary kesgitleýän bilelikdäki beýannama kabul ediler.
Ýörite işewürlik platformasyny döretmek baradaky ylalaşyk 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda Nýu-Ýorkda “C5+1” görnüşinde geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň liderleriniň sammitinde gazanyldy. Platforma C5+1-iň üstüni ýetirmeli we MA bilen ABŞ-nyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy güýçlendirmeli.


şu gün 18:12
861

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

şu gün 14:52
2689

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

şu gün 14:37
2413

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

şu gün 09:31
1984

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...