Serdar Berdimuhamedow Aleksandr Stubby Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy bilen gutlady

  • 15.02.2024 07:53
  • 8144
Serdar Berdimuhamedow Aleksandr Stubby Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Aleksandr Stubba Finlýandiýa Respublikasynyň Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

Döwlet Baştutany şu mümkinçilikden peýdalanyp, Finlýandiýa Respublikasynyň saýlanan Prezidenti Aleksandr Stubba berk jan saglyk, bagtyýarlyk we uly üstünlikleri, Finlýandiýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş, rowaçlyk arzuw etdi.
Ýatlatsak, Finlýandiýanyň öňki premýer-ministri, Milli koalisiýa partiýasyndan hödürlenen  dalaşgär Aleksandr Stubb Finlýandiýada geçirilen prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ýeňiş gazandy.
Sesleriň 100%-i sanalandan soň, Stubb 51,6% ses aldy.


şu gün 19:34

Türkmenistan Pakistan bilen söwda gatnaşyklaryny we bilelikdäki taslamalary işjeňleşdirmegi ylalaşdy

23-nji iýulynda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-pakistan bilelikdäki hökümetara toparynyň başlygy, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça pakistan...

şu gün 15:09
1670

Raşid Meredow pakistanly kärdeşi bilen sebitleýin we ählumumy meseleleri maslahatlaşýar

Yslamabatda Türkmenistan bilen Pakistanyň arasyndaky syýasy geňeşmeleriň üçünji tapgyry geçirilýär. Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow premýer-ministriň orunbasary we Pakistanyň daşary...

şu gün 14:22
1869

Türkmenistandan Hyrat şäherine elektrik ulgamyny çekmek işleri tamamlanyp barýar

Türkmenistandan Owganystanyň Hyrat şäherine çenli 110 kW-lik täze elektrik geçiriş ulgamyndaky işleriň 80 göteriminden gowragy tamamlanandy. Gutarnykly tamamlanandan soň, bu taslama «Noorul Jihad» stansiýa şahamçasyna...

şu gün 14:11
2454

Täjigistan Türkmenistanyň üstünden geçýän synag demirýol otlusyny ugradar

Täjigistanyň ulag ministri Azim Inrohim degişli bölümlere «Hytaý – Täjigistan – Özbegistan – Türkmenistan – Eýran – Türkiýe – Ýewropa» multimodal geçelgesinde synag demirýol otlusyny guramak hakynda görkezme berdi...