Gyrgyzystanyň prezidenti Sadyr Žaparow ikinji möhlete saýlanmaga dalaş eder

  • 31.01.2024 15:39
  • 6511
Gyrgyzystanyň prezidenti Sadyr Žaparow ikinji möhlete saýlanmaga dalaş eder

Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow ikinji möhlete saýlanmaga dalaş eder. Bu barada "Bişkek agşamy" neşiri Respublikanyň başlygynyň metbugat sekretary Askat Alagozowyň sözlerine salgylanyp habar berdi.

Ol: "Ýurdumyz üçin strategiki ähmiýetli uzak möhletli halkara taslamalaryň durmuşa geçirilýändigini we meýilleşdirilýändigini göz öňünde tutup, Sadyr Žaparowyň ikinji möhlete geçiriljek saýlawlara gatnaşmagy syýasatda yzygiderli ädim bolar" – diýdi.

Žaparow 2021-nji ýylda prezident boldy.
Gyrgyzystanyň kanunçylygyna girizilen üýtgeşmelere laýyklykda, ýurduň indiki prezidenti alty ýyl däl-de, bäş ýyllyk möhlete saýlanar. Mundan başga-da, şol bir adam indi iki gezek prezidentiň wezipesini eýeläp biler.
Gyrgyzystanda 2027-nji ýylda prezident saýlawlarynyň geçirilmegine garaşylýandygyny bellemelidiris.


09.02.2024 10:40
4847

Gyrgyzystanyň ilçisi iberilen dostluk kömegi üçin Türkmenistana hoşallyk bildirdi

Gyrgyzystanyň Aşgabatdaky ilçisi Azizbek Madmarow öz ýurdunyň paýtagtyndaky iri ýylylyk elektrik stansiýasynyň işiniň wagtlaýyn durmagy bilen bagly iberilen dostluk kömegi üçin Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna we...

06.02.2024 20:55
19184

Sadyr Žaparow ynsanperwer kömegi üçin Türkmenistanyň Prezidentine hoşallygyny beýan etdi

6-njy fewralda gyrgyz tarapynyň başlangyjy boýunça Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň  arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada gyrgyz Lideriniň...

05.02.2024 20:55
25020

Türkmenistanyň ugradan ynsanperwer kömegi Bişkege bardy

Özünde 2 müň tonna suwuklandyrylan gazy jemleýän 58 wagondan ybarat demir ýol düzümi Bişkek şäherine getirildi. Bu ýük dostluk kömegi hökmünde Türkmenistandan Gyrgyzystana ugradylypdy. Gymmatly ýangyç çig malyny...

05.02.2024 20:46
14510

Gyrgyzystanda ilkinji ýüzýän Gün elektrik stansiýasy işe girizildi

Gyrgyzystanda ilkinji gezek ýüzýän Gün elektrik stansiýasy işe girizildi. Bişkek şäheriniň golaýyndaky gidroelektrik stansiýasynyň ýanyndaky suw howdanlarynyň birinde 200 Gün paneli oturdyldy. Häzirlikçe olar az...