DC kinoäleminde Supergirl peýda bolar. Ony Milli Olkok janlandyrar

  • 31.01.2024 15:02
  • 4436
DC kinoäleminde Supergirl peýda bolar. Ony Milli Olkok janlandyrar

Birnäçe wagtdan soň täzelenen DC kinoäleminde Supergirl-yň Milli Olkok bolandygy belli boldy. HBS bu gahrymanyň keşbini “Winçesterleriň” ýyldyzy Meg Donnelliniň hem ýerine ýetirip biljekdigini habar beripdi diýip, championat.com belleýär.

Bu gahrymany Olkokyň ýerine ýetirjekdigi barada DC kinoäleminiň ýolbaşçysy Jeýms Gann öz sosial ulgamlarynda habar berdi. Ol kiçiräk ýüzlenme çykardy.

“Bu hakykat. Milli örän zehinli ýaş aktrisa we men onuň DCU gatnaşýandygyna begenýärin. Ilkinji gezek men ol hakynda “Aždarhanyň öýi” serialynda bildim, ýöne onuň Supergirl üçin geçirilen dürli diňlenişikleri we ekran synaglary meni haýran galdyrdy. Ol Tom Kingiň, Bilkis Eweliniň we Ana Nogeýranyň göz öňünde tutan Karasynyň tüýs keşbi”.

Supergirl-yň ilkinji gezek “Supermen: Miras” filminde peýda bolmagyna garaşylýar.

şu gün 19:06
14

Täze Samsung Galaxy F15 arzan smartfonynyň aýratynlyklary aýan edildi. Ol ertir satuwa çykar

Internetde «Samsung» kompaniýasynyň resmi mahabat materiallary peýda bolup, onda kompaniýanyň nobatdaky arzan smartfony «Galaxy F15» barada anyk maglumatlar beýan edilýär. Bu barada gazeta.ru «Smartprix» neşirine...

şu gün 11:55
2354

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine...

şu gün 11:50
5856

iPhone 16 Pro-nyň kamerasy täze dizaýna eýe bolar

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny...

şu gün 07:17
1866

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...