Nýu-Delide "Ýaşlar - Watanyň daýanjy" kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

  • 27.01.2024 22:32
  • 4618
Nýu-Delide "Ýaşlar - Watanyň daýanjy" kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Hindistandaky ilçihanasynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabynyň çapdan çykmagyna hem-de 2024-nji ýylyň «Pähim – paýhas ummany Magtymguly Pyragy» şygaryna bagyşlanan tanyşdyryş çäresi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Hindistandaky ilçihanasynyň Metbugat gullugy habar berdi. 

Çärä Türkmenistanyň we Hindistanyň ylmy işgärleri, ýerli metbugat wekilleri we Hindistanda okaýan türkmen ýaşlary gatnaşdylar.
Maslahaty açmak bilen ilçi Ş.Geldynazarow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň çap edilmegi we ýaşlaryň ýankitabyna öwrüljek bu eseriň ýurdumyzda öňde durýan wezipeleri amala aşyrmakda, möhüm meseleleri çözmekde ýaşlar üçin gymmatly gollanma boljakdygy barada giňişleýin gürrüň berdi.
Şeýle hem ilçi türkmen halkynyň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýip yglan edilendigi barada aýtdy hem-de bu babatda ýurdumyzda we daşary ýurtlarda, şol sanda Hindistanda dabaraly çäreleriň ençemesi geçirilmegi meýilleşdirilendigini mälim etdi.
Soňra Hindistanda gulluk iş saparynda bolýan Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň Türkmen taryhynyň golýazma çeşmeleri bölüminiň müdiri Geldimyrat Muhammedow beýik Magtymguly Pyragynyň döwri, ömri we döredijilik ýoly barada gürrüň berdi.
Maslahatyň barşynda Hindistanyň Deli uniwersitetiniň professory (häzirki wagtda pensiýada) Abhaý Mauraý çykyş edip, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynynyň çapdan çykmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, bu neşiriň döwlet derejesinde ýaşlara uly ähmiýet berilýändiginiň aýdyň subutnamasydygy barada aýtdy.
Şeýle hem, Magtymguly Pyragynyň 200 sany saýlanan goşgularynyň ýygyndysynyň hindi dilinde terjime edilmegi we bu kitabyň türkmen-hindi medeni gatnaşyklaryny has hem ýokary derejä galdyrmak ugrunda uly ähmiýete eýe bolandygy nygtaldy.


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
755

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...