Türkmenistanda pensiýa ýaşyndakylar üçin sanly bilim ulgamy boýunça mugt okuwlar geçirildi

  • 27.01.2024 22:21
  • 16649
Türkmenistanda pensiýa ýaşyndakylar üçin sanly bilim ulgamy boýunça mugt okuwlar geçirildi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezinde pensiýa ýaşyndaky raaýtlarymyz üçin “Innowasion kompýuter tehnologiýalary” atly tölegsiz okuwlar gurnaldy. “Adaty” derejeli okuwlar 2023-nji ýylyň 6-njy dekabryndan 2024-nji ýylyň 17-nji ýanwary aralygynda geçirilip, jemi 54 sagatdan ybarat boldy. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Metbugat gullugy habar berýär.

Okuw kursuny üstünlikli tamamlan raýatlarymyza Döwlet derejesindäki şahadatnamalar gowşuryldy.
Bellenilişi ýaly, pensiýa ýaşyndaky raýatlarymyz Innowasiýa maglumat merkezinde gurnalýan bu okuw kurslarynyň alnyp barlyşy we mugallymlaryň bilim derejesi bilen örän hoşaldygyny aýtdylar.
Okuw sapagyň dowamlylygy iki akademiki sagat bolup, olaryň arasynda 10 minutlyk arakesme hem berildi. Merkez tarapyndan bu kursuň diňleýjileri üçin dynç alyş salkymynda çaý-kofe ýaly içgiler we süýjülik tagamlary hödürlenildi.
Innowasiýa maglumat merkeziň Okuw bölüminiň habar berşi boýunça pensiýa ýaşyndaky raýatlar üçin tölegsiz esasda gurnalýan bu okuw kursuň dowamlylygyny 2 aýa çenli artdyrylmagy diňleýjiler tarapyndan haýyş edildi. Şeýle-de okuw kursuny tamamlan raýatlar indiki açylýan okuw toparyna hem ýazylmaga howlugýarlar. Şeýle uly gyzyklanma bildirýän raýatlaryň sanynyň köplügi zerarly “Innowasion kompýuter tehnologiýalary” ugry boýunça okuw toparlarynyň sanyny köpeltmek zerurlygynyň ýüze çykýandygyny Okuw bölüminiň hünärmenleri habar berdiler.


şu gün 07:49
4761

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...

16.02.2024 11:27
2823

Halkara gatnaşyklary instituty matematiki modelirleme boýunça talyplaryň arasynda ders bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematiki modelirleme...

11.02.2024 09:39
4533

Türkmen talyplary CyberQuest atly IT-bäsleşigine gatnaşyp bilerler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny «CyberQuest» atly intellektual IT-bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr"...

10.02.2024 01:36
37496

Türkmenistanyň Prezidenti täze bilim ministrini belledi

Gurbangül Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli bilim ministri wezipesinden boşadyldy. Täze bilim ministri wezipesine Baýramgül Orazdurdyýewa bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory...