Business Insider TikTok-yň işgärleriniň näçeräk gazanýandygyny aýtdy

  • 27.01.2024 09:40
  • 7845
Business Insider TikTok-yň işgärleriniň näçeräk gazanýandygyny aýtdy

TikTok we ByteDance (kompaniýa - sosial ulgamyň eýesi) ABŞ-daky işgärlere sagadyna 29 dollardan başlap, ýylyna 455,6 müň dollara çenli esasy aýlyk hödürleýär. Bu barada köpçülikleýin maglumatlary seljeren Business Insider portaly habar berdi diýip, Inc. habar berýär.

Kompaniýa, onlaýn söwda we maglumatlary goramak bölümini güýçlendirmek ýaly ugurlary öňe sürmek bilen, ABŞ-nyň şäherlerinde iş gözleýänleri işjeň çekmegi dowam etdirýär. Çeşmäniň habaryna görä, TikTok häzirki wagtda ABŞ-da 2500-den gowrak wezipe üçin işgärleri hakyna tutýar, tehnologiýa ägirtleri Google we Meta bolsa çykdajylary azaltmak üçin işgärleri azaldýar.
Derňew işleri maglumatlary täzeden işlemek we seljermek boýunça hünärmeniň  ýylda 120 000 - 320 000 dollar aralygynda girdeji gazanyp biljekdigini, TikTok-yň ABŞ-nyň maglumat howpsuzlygy bölümi analitiklere ýylda 145 000 dollar töweregi pul hödürleýändigini anyklady. Maglumatlar diňe esasy aýlygy öz içine alýar we aksiýa opsiýalary ýa-da pul baýraklary ýaly öwezini dolmagyň beýleki görnüşlerini göz öňünde tutmaýar.
Umuman aýdanyňda, TikTok we ByteDance käbir işgärlere 2020-nji ýylyň oktýabr aýyndan 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli dürli wezipeler üçin sagadyna 29 dollardan ýylyna 455,6 müň dollar aralygynda esasy aýlyk teklip etdi.


15.12.2023 13:42
5870

TikTok dünýäde 10 milliard dollar gazanan ilkinji oýun däl programma boldy

Data.ai programma seljeriş üpjün edijisiniň soňky maglumatlaryna görä, TikTok 10 milliard dollar girdeji gazanan ilkinji oýun däl ykjam programma boldy. TikTok-yň gysga wideolar programmasynyň işjeň ulanyjysy 2021...

26.10.2023 17:35
4899

YouTube TikTok tarapyndan basyşa garamazdan girdejisini 12,5% ýokarlandyrdy

Alphabet holdinginiň maliýe görkezijileri III çärýegiň jemi boýunça Wall Street analitikleriniň çaklamasyndan ýokary boldy, holdinge degişli bolan YouTube wideo platformasy bolsa 7,95 mlrd dollar mahabat girdejisini...

19.03.2023 11:54
10740

TikTok-yň ýolbaşçylygy sosial ulgamyň satuwy barada gepleşiklere başlady

TikTok sosial ulgamy amerikan häkimiýetleriniň programmany ABŞ-da gadagan etmek baradaky bildirişleriniň esasynda potensial alyjylar bilen satuw barada gepleşikleri geçirýär. Bu barada çeşmelere salgylanyp, New...

06.03.2023 19:54
20532

TikTok söwdada Facebook-y, Twitter-i we Instagram-y bile alanyňdakydanam has köp girdeji gazandy

TikTok 2023-nji ýylyň başyndan bäri Facebook-a, Instagram-a, Twitter-e we Snapchat-a garanda goşundydaky göni satuwlarda 205 million dollar artyk gazandy. Report-yň aýdyşyna görä, bu barada Forbes žurnaly habar...