Skydance kinostudiýasy Paramount-yň ähli paýnamalaryny satyn almagy meýilleşdirýär

  • 26.01.2024 21:56
  • 1986
Skydance kinostudiýasy Paramount-yň ähli paýnamalaryny satyn almagy meýilleşdirýär

Skydance amerikan mediakompaniýasy delisting maksady bilen uly bäsdeşi Paramount Global kompaniýasynyň ähli paýnamasyny satyn almak mümkinçiligini gözden geçirýär. Bu barada çeşmelere salgylanyp, CNBC habar berýär.

Çeşmeleriň maglumatlaryna görä, kompaniýalar deslapky maglumatlary alyşdylar, ýöne due diligence prosesi heniz başlamady.
Ýanwar aýynyň başynda WSJ neşiri Skydance-yň maliýe hyzmatdaşlary bilen bilelikde Paramount holding kompaniýasynyň, National Amusements-iň mažoritar paýnama bukjasyny satyn almagy meýilleşdirýändigini ýazdy. National Amusements Paramount-yň paýnamalarynyň 77%-ine eýeçilik edýär.
Şertnama Skydance bilen Paramount-yň birleşmegini maksat edinýän bolmaly, bu bolsa Paramount-yň ähli paýnamasyny satyn almagy talap edýär diýip, çeşme belleýär. Şertnamany amala aşyrmak üçin Skydance-a ep-esli maliýe serişdesi gerek bolar, sebäbi Paramount-yň kapitalizasiýasy 8,2 mlrd dollara barabar, kompaniýanyň bergisi bolsa 15 mlrd dollara ýetýär. Serişdeleriň bir bölegini Oracle-yň esaslandyryjysy we Skydance-yň ýolbaşçysy Dewid Ellisonyň kakasy milliarder Larri Ellison üpjün edip biler.  
Öň, Paramount-y satyn almaga Warner Bros. Discovery-nyň hem dalaş edýändigi habar berlipdi.
Skydance Golliwudyň öňdebaryjy garaşsyz studiýalarynyň biridir. Ol “Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl” we “Transformerler” ýaly meşhur franşizalara eýeçilik edýär.

24.02.2024 17:36
9418

Apple galp smartfonlar bilen bagly uly göwrümli kezzaplygyň pidasy boldy. Kompaniýa 3 million dollar zyýana galdy

Amerikanyň Merilend ştatynyň iki ýaşaýjysy iPhone bilen bagly 3 million dollara düşen kezzaplykda günäkärlenip, jenaýat jogapkärçiligine çekildi. Olar abatlatmak üçin kompaniýa müňlerçe galp smartfon ugradyp, ornuna...

24.02.2024 17:34
8349

NVIDIA bir günde 230 milliard dollar gymmatlap, absolýut dünýä rekordyny goýdy

NVIDIA bazar kapitalizasiýasyny bir günde 230 milliard dollardan gowrak artdyrmak bilen, dünýä rekordyny goýdy. Bloomberg-iň ýazmagyna görä, kompaniýanyň paýnamalarynyň 15% ýokarlanmagy Meta tarapyndan fewral aýynyň...

22.02.2024 18:54
4033

Google Android roboty şekilindäki kolleksion oýunjaklary satyp başlady

«Google» harytlarynyň resmi dükany 16 dollara «Android Classic» kolleksion heýkeljigini hödürledi. Bu barada gazeta.ru «GizmoChina» portalyna salgylanyp habar berýär. Oýnawaç çäkli sanda öndürilip, satyn almak...

22.02.2024 18:50
12026

365 güne derek 9 günde. Bezos Amazon-nyň 50 million paýnamasyny 8,5 milliard dollara satdy

Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos şu aýda yglan eden kompaniýanyň 50 million paýnamasyny satmak baradaky meýilnamasyny tamamlady. Bloomberg-iň habar bermegine görä, umumy girdeji 8,5 milliard dollara ýetdi....