Opel 2024-nji ýylda Frontera modelini gaýtadan janlandyrar

  • 25.01.2024 16:59
  • 6316
Opel 2024-nji ýylda Frontera modelini gaýtadan janlandyrar

Opel nemes kompaniýasy şu ýyl Frontera modelini hödürlär. Şeýle ady göteren ýolsuz ýerden ýöremäge ukyply awtomobiller 1991-nji ýyldan 2004-nji ýyl aralygynda çykarylypdy. Bu barada awtoöndürijiniň metbugat gullugy habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.

“Täze Opel Frontera uly salon giňişligi we uniwersallygy bilen tapawutlanar, şonuň üçin-de işjeň durmuş ýörelgesini alyp barýan müşderileriň hem, maşgalalaryň hem göwnünden turar. Täzeden dikeldilen Opel Frontera nemes markasynyň täze Opel Blitz nyşanly ilkinji seriýaly awtomobili bolar” – diýlip, habarda aýdylýar.

Bellenilişi ýaly, awtomobil elektrik güýç gurluşyna eýe bolar. Onuň kuwwatlylygy, şeýle-de beýleki tehniki häsiýetleri barada premýera golaý belli bolar.


23.02.2024 16:06
5304

Opel Mokka, Audi Q8 we Jaguar I-Pace iň ygtybarsyz krossowerleriň sanawyna girdi

«What Car?» britan awtoulag žurnaly iň ýaramaz elektrik krossowerleriniň sanawyny düzdi. Iň ygtybarsyz awtoulaglaryň sanawyna «Audi Q8 e-tron», «Jaguar I-Pace» we «Opel Mokka» ulaglary girdi. Her ýylda geçirilýän...

14.07.2023 10:36
13328

Opel Experimental konsept-karynyň täze suratlary çap edildi

Opel kompaniýasy sentýabr aýynda Frankfurtda geçiriljek sergide görkeziljek Experimental konsept-karynyň täze suratlaryny paýlaşdy. Prototipiň kuzowynyň görnüşi barada henizem hiç zat aýdanoklar, ýöne daşky görnüşiniň...

27.06.2023 18:07
22941

Opel täze logotipini görkezdi

Opel kompaniýasy şereketiň täze logotipini mälim etdi. Klassiki "ýyldyrymyň" täzeden gözden geçirilmegi, resmi beýanata görä, kompaniýanyň elektrikli ulaglara geçmek strategiýasynyň bir bölegi hökmünde ýüze çykýar...

24.05.2023 23:15
25167

Opel täzelenen Corsa modelini hödürledi

Stellantis konserniniň bir bölegi bolan Opel markasy täzelenen Corsa hetçbegini hödürledi. Stellantisiň metbugat gullugynyň habaryna görä, awtoulag täze yzky dizaýna, matrisa faralara we üýtgedilen interýere eýe...