Dünýäde kuzowy möý ýüpeginden bolan ilkinji superkar görkezildi

  • 23.01.2024 12:27
  • 7329
Dünýäde kuzowy möý ýüpeginden bolan ilkinji superkar görkezildi

Velozzi kompaniýasy möý ýüpeginden peýdalanmak bilen dünýädäki ilkinji superkary döretmegi meýilleşdirýändigini mälim etdi. Bu barada championat.com habar berýär. Taslama Velozzi Hypercar adyny aldy, awtorlaryň aýtmagyna görä, bu awtomobil “geljegi üýtgeder”.

Möý ýüpegi kuzowy we monokoky döretmekde uglerod süýümi bilen deň derejede ulanylar diýlip garaşylýar. Velozzi möý ýüpeginiň berkligi boýunça polatdan, uglerod süýüminden, titandan we kewlardan hem öňde durýandygyny belleýär. Bu işde Velozzi kompaniýasyna Spidey Tek kömek eder.

“Möý ýüpeginiň berkliginiň we çeýeliginiň utgaşmasy ony dürli pudaklarda ulanmaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, biz onuň häsiýetini üýtgedip bilýäris, bu hem möý ýüpegini indiki nesliň materialyna öwürýär” – diýip, Velozzi-niň resmi saýty Spidey Tek kompaniýasynyň ylmy müdiri, doktor Rendi Lýuisiň sözlerini getirýär.

Velozzi Hypercar-yň V12 hereketlendirijisine we alty basgançakly transmissiýa eýe boljakdygy çaklanylýar. New Atlas-yň maglumatlaryna görä, awtomobil 2,7 sekuntda tizligini sagatda 100 km çenli artdyrar, onuň iň ýokary tizligi sagatda 370 km bolar. Velozzi şeýle awtomobilleriň 100 sanysyny döretmegi meýilleşdirýär.

şu gün 12:24
38

Toyota adamlaryň we sürüjisiz awtomobilleriň arasyndaky gapma-garşylyk barada anime çykarar

Ýaponiýanyň Toyota awtoöndürijisi kompaniýanyň awtomobillerine bagyşlanan GRIP atly bäş bölümli anime serialynyň çykyşyny anons etdi. Kompaniýa serialyň brendiň awtomobillerini ýaş auditoriýa hödürlemäge kömek...

18.02.2024 18:33
8274

Volkswagen kompaniýasy Golf modeliniň ýubileý wersiýasyny çykardy

Volkswagen kompaniýasy sekizinji nesliň täzelenen Golf modeliniň satuwyna başlady we modeliň 50 ýyllygy mynasybetli ýörite wersiýasyny hödürledi. Bu barada nemes awtoöndürijisiniň metbugat gullugyna salgylanyp...

17.02.2024 23:53
18579

Jo Baýdeniň özboluşly Cadillac ATS-V ulagy satuwa çykaryldy

Cars & Bids auksiony bir wagtlar ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýdene degişli bolan gara reňkli  Cadillac ATS-V 2018 ulagyny satuwa çykardy. 2017-nji ýylda Baýden tarapyndan sargyt edilen bu täsin awtoulag önümçilik modellerinden...

16.02.2024 14:11
38102

2014-nji ýylyň Toyota Camry-sy iň ygtybarly ýapon awtoulagy diýlip ykrar edildi

J.D. Power we HotCars tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, 2014-nji ýylda çykan Toyota Camry şu wagta çenli goýberilen ýapon awtoulaglarynyň arasynda ygtybarlylygy boýunça iň ýokary baha eýe boldy. Gözlegiň...