Ýaponiýa Aýa modulyny gonduran dünýäde bäşinji döwlet boldy

  • 20.01.2024 22:49
  • 7665
Ýaponiýa Aýa modulyny gonduran dünýäde bäşinji döwlet boldy

Ýaponiýanyň birinji SLIM gözleg moduly Aýyň üstüne gondy. Bu waka göni ýaýlymda Ýaponiýanyň Aerokosmiki gözleg gullugy (JAXA) tarapyndan görkezildi diýip, “Kommersant” habar berýär.

JAXA modul bilen aragatnaşygyň ýola goýlandygyny we missiýanyň derejesiniň tassyklanandygyny habar berdi. Hünärmenler modul gonandan kän wagt geçmänkä, onuň Gün panelleriniň batareýalarda işleýän wagty elektrik öndürmeýändigini anykladylar.

"Ähli ýagdaý enjamyň Ýer bilen aragatnaşygynyň durnuklydygyny görkezýär" – diýip, habarlar gullugynda habar berdiler.

SSSR-den, ABŞ-dan, Hytaýdan we Hindistandan soň, Ýaponiýa modulyny Aýyň üstüne gonduran bäşinji ýurt boldy.


07.06.2024 23:03
4029

Türkmenistan we Ýaponiýa täze bilelikdäki taslamalaryň üstünde işlemek meselelerini maslahatlaşýar

6-njy iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon toparynyň ýolbaşçysy Raşid Meredow bilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen toparynyň ýolbaşçysy Hiroýuki...

26.05.2024 11:02
7161

Türkmenistan Hytaý, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

25-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary, hususan-da, Hytaý, Ýaponiýa we Koreýa Respublikasy bilen gatnaşyklaryny...

15.05.2024 07:30
6760

Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy bilen duşuşdy

14-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy Endo Toşiaki bilen duşuşdy. Duşuşyga Ýaponiýanyň...

15.05.2024 07:15
6246

Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowy “EKSPO — 2025” sergisine gatnaşmaga çagyrdy

14-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygy Endo Toşiakini kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilip...