Aýhan Hajyýewiň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli sergi we forum geçiriler

  • 19.01.2024 22:36
  • 7922
Aýhan Hajyýewiň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli sergi we forum geçiriler

2024-nji ýylda Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Bг barada wise-premýer M.Mämmedowa Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, şekillendiriş sungatynyň meşhur ussadynyň ýubileýi mynasybetli onuň döredijiligine bagyşlanan sergini hem-de türkmen suratkeşleriniň, bu ugurda bilim alýan talyplaryň, muzeý işgärleriniň we daşary ýurtly myhmanlaryň gatnaşmagynda “Pyragydan ruhlanan ussat” atly forumy guramak göz öňünde tutulýar.
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň ýubileýi mynasybetli bellenen çäreleri guramaçylykly geçirmegi tabşyrdy.


düýn 18:23
21327

Magtymguly adyndaky TDU-da «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

20-nji fewralda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi. Oňa fakultet tapgyrlarynda ýeňiji bolan gyzlar gatnaşdylar. TDU...

23.02.2024 17:37
11714

24-25-nji fewralda Aşgabatda gar gatyşykly ýagşyň ýagmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa gullugynyň maglumatlaryna görä, Aşgabatda öňümizdäki günlerde üýtgäp durýan howa bolar. 24-nji fewral (şenbe güni) üçin howa çaklamasyna laýyklykda, şäherde günüň dowamynda agşama...

23.02.2024 17:29
9103

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň Başlygy bilen duşuşdy

22-nji fewralda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowa Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň Başlygy Fukuşiro Nukagan bilen duşuşdy diýip, türkmen daşary syýasat edarasy habar berýär. Duşuşygyň dowamynda...

23.02.2024 17:24
6735

Türkmenistanyň zenanlarynyň arasynda bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ýaşlar - Watanyň daýanjy” atly ilkinji kitaby esasynda zenanlaryň...