Hytaýyň jemi içerki önümi 2023-nji ýylda 17 trillion dollardan geçdi

  • 19.01.2024 21:14
  • 3374
Hytaýyň jemi içerki önümi 2023-nji ýylda 17 trillion dollardan geçdi

Hytaýyň jemi içerki önümi (JIÖ) geçen ýyl 5,2% artyp, 17,71 trillion dollara ýetdi. Bu barada Hytaýyň Döwlet statistika gullugy (DSG) habar berdi diýip, Kazinform-a salgylanýan Trend ýazýar.

Resmi maglumatlara görä, 2023-nji ýylda Hytaýyň jemi içerki önümi 126,06 trillion ýuana (takmynan 17,71 trillion dollar) ýetdi.
Brifingiň dowamynda DSG-nyň müdiri Kang I Hytaýyň, daşarky basyşlara we içerki kynçylyklara garamazdan, 2023-nji ýylda öz maksatlaryna ýetendigini aýtdy.

"Häzir hem daşarky şertler çylşyrymly we ýowuz bolamagynda galýar, içerki töleýiş ukyply isleg ýeterlik däl, käbir pudaklarda kuwwat aşa köp, sosial garaşmalar gowşak, töwekgelçilikler we gizlin howplar ýokary bolmagynda galýar, şol sebäpli  Hytaýyň ykdysadyýetini mundan beýläk-de ýokary galyşlara iteklemek üçin entek birgiden kynçylyklar ýeňlip geçilmeli we meseleler çözülmeli"  diýip, ol belledi.

2023-nji ýylda Hytaýyň goşulan senagat gymmaty ýyllyk deňeşdirilende 4,6% ösdi. Esasy serişdelere maýa goýumlarynyň ösüşi 3% derejesinde diýip hasaba alyndy we bölek satuw söwdasy ýylda 7,2% ösdi. Şol bir wagtyň özünde, 2023-nji ýylda sarp edilýän harytlaryň bölek satuw söwdasynyň umumy mukdary 47,15 trillion ýuana (takmynan 6,63 trillion dollar) ýetdi.
Geçen ýyl işsizligiň derejesi ortaça 5,2% boldy. 2023-nji ýylda obaly migrant işçileriň umumy sany 1,91 million artyp, 297,53 milliona ýetdi. Olaryň ortaça aýlyk girdejisi 3,6% ýokarlanyp, 4780 ýuana (takmynan 672 dollar) ýetdi.


18.02.2024 15:20
12451

Gazagystan goňşy ýurtlar bilen serhetlerden geçiş prosesini çaltlaşdyrar

Gazagystanyň HHR, Özbegistan we Türkmenistan bilen serhetlerinden geçiş wagty 30 minuta çenli azaldylar. Bu eýýäm başlanan barlag-geçiriş nokatlarynyň döwrebaplaşdyrylmagy netijesinde mümkin bolar diýip, Kazinform...

16.02.2024 21:42
24470

Serdar Berdimuhamedow: Ýanwar aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda durnukly ösüş gazanyldy

Türkmenistanda ýanwar aýynyň netijeleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,3 göterime deň boldy. Şeýlelikde, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda durnukly ösüş gazanyldy. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow...

16.02.2024 14:06
4452

HPG dünýädäki döwlet karzynyň soňky 50 ýylda rekord derejä ýetendigini mälim etdi

HPG-niň gözleg bölüminiň müdiriýetiniň orunbasary Antonio Spilimbergo dünýäniň köp ýurtlarynda döwlet karzynyň derejesiniň soňky 50 ýylda iň ýokary möçbere ýetendigini aýtdy. Bu barada “Praým”habar berýär. Spilimbergo...

16.02.2024 13:21
7187

Ýaponiýa dünýäniň üçünji ykdysadyýeti adyny ýitirdi

Ýaponiýa 2023-nji ýylyň jemi boýunça nominal JIÖ-iň möçberi boýunça dünýäde üçünji ykdysadyýet ornuny Germaniýa berdi. Bu barada RIA Nowosti agentligine salgylanyp, lenta.ru habar berýär. Ýaponiýanyň Ministrler...