Stambuldaky Aýa-Sofiýa metjidine giriş daşary ýurtlular üçin tölegli boldy

  • 16.01.2024 12:09
  • 9292
Stambuldaky Aýa-Sofiýa metjidine giriş daşary ýurtlular üçin tölegli boldy

Stambulyň dünýä belli metjidi Aýa-Sofiýa (Mukaddes Sofiýanyň ybadathanasy) giriş daşary ýurtlular üçin indi tölegli bolar. Tölegiň bahasy 25 ýewro barabar. Respublikanyň Syýahatçylyk ministrligi tarapyndan girizilen täze düzgünler duşenbe gününden güýje girýär diýip, TASS habar berýär.

Syýahatçylar üçin aýratyn giriş we çykyş guralar, olar galereýa gatyna aýlanyp bilerler, şeýle-de Wizantiýa mozaikalaryny synlap bilerler. Myhmanlar üçin ykjam gurluşlara ýükläp bolýan 23 dilde audiogid işlenip düzüldi. Olar, isleseler, girelgede nauşnik alyp, ybadathana özbaşdak ekskursiýa gurap bilerler.
Türkiýäniň raýatlary we Mukaddes Sofiýa ybadat etmek maksady bilen barýanlar üçin metjide giriş mugt bolup galýar. Syýahatçylyk ministrliginiň aýtmagyna görä, metjide baryp görmegiň täze ulgamy girelgedäki nobatlary aradan aýyrmaga hem-de ony dikeltmek boýunça giň gerimli işleri meýilnama laýyklykda alyp barmaga mümkinçilik berer.
Sofiýa ybadathanasy imperator Ýustinianyň görkezmesi boýunça 532-537-nji ýyllarda gurlan Wizantiýa binagärliginiň ýadygärligidir. 1453-nji ýylda Wizantiýa imperiýasy ýykylandan soň, ol metjide öwrüldi. 1935-nji ýylda, häzirki türk döwletini esaslandyryjy Mustafa Kemal Atatürk tarapyndan gol çekilen Türkiýäniň hökümetiniň jarnamasyna laýyklykda, ybadathana muzeý boldy. 1985-nji ýylda binagärlik toplumy Stambulyň taryhy böleginde ýerleşýän beýleki ýadygärlikler bilen bir hatarda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi.  


şu gün 09:50
7399

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...

16.06.2024 11:23
12754

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
8463

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7460

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...