Dünýäniň kompýuter bazary 2023-nji ýylda 14,8% pese gaçdy. Bu 2006-njy ýyldan bäri iň pes görkezijidir

  • 14.01.2024 17:01
  • 3383
Dünýäniň kompýuter bazary 2023-nji ýylda 14,8% pese gaçdy. Bu 2006-njy ýyldan bäri iň pes görkezijidir

2023-nji ýylyň ahyrynda şahsy kompýuterleriň iberilmegi 14,8% azaldy we 241,8 million enjam boldy. 2006-njy ýyldan bäri ilkinji gezek bu görkeziji 250 milliondan aşak düşdi diýip, Interfax Gartner gözleg kompaniýasynyň deslapky hasaplamalaryna salgylanyp habar berýär.

Şol bir wagtyň özünde, 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde kompýuterleriň iberilmegi, şondan bir ýyl öňki döwür bilen deňeşdirilende, 0,3% ýokarlandy. Bu soňky dokuz çärýekde satuwyň ilkinji ösüşidir.
2023-nji ýylyň ahyrynda hasaba alnan satuwyň ösüşi islegiň we hödürlemeleriň ahyrsoňy deňagramlaşandygyny görkezýär, ýöne Gartner-iň seljerijisi Mikako Kitagawa 2024-nji ýylda komponentleriň bahalarynyň garaşylyşy ýaly ýokarlanmagy, geosyýasy we ykdysady näbellilik sebäpli ýagdaýyň täzeden üýtgäp biljekdigini aýtdy.
Umuman aýdanyňda, dünýä kompýuter bazaryndaky esasy üpjün edijiler öz orunlaryny sakladylar. Şeýlelikde, satuwda Lenovo birinji ýerde durýar. Kompaniýa 2023-nji ýylda 59,7 müňden gowrak önüm iberip, bazardaky paýyny 2022-nji ýyldaky 24,3% bilen deňeşdirilende 24,7% -e çenli ýokarlandyrdy. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň üpjünçiligi ýylyň dowamynda 13,5% azaldy.
Lenovo 2022-nji ýylyň soňky çärýeginde 22,5 göterimden soň 24 göterim paý bilen Hytaýda satuwda öňdebaryjylygyny saklady. Amerikanyň Hewlett-Packard (HP) -iniň bazardaky paýy 19,5% -den 21,9% -e çenli ýokarlandy. Delliň bazardaky paýy 2022-nji ýylda 17,6% bolanlygyndan 2023-nji ýylda 16,6% -e çenli azaldy. Apple 9,4% -den 9,0% -e, Asus 7,3% -den 7.1% -e çenli aşaklap, dördünji orunda barýar.

24.02.2024 17:36
11204

Apple galp smartfonlar bilen bagly uly göwrümli kezzaplygyň pidasy boldy. Kompaniýa 3 million dollar zyýana galdy

Amerikanyň Merilend ştatynyň iki ýaşaýjysy iPhone bilen bagly 3 million dollara düşen kezzaplykda günäkärlenip, jenaýat jogapkärçiligine çekildi. Olar abatlatmak üçin kompaniýa müňlerçe galp smartfon ugradyp, ornuna...

24.02.2024 17:34
9658

NVIDIA bir günde 230 milliard dollar gymmatlap, absolýut dünýä rekordyny goýdy

NVIDIA bazar kapitalizasiýasyny bir günde 230 milliard dollardan gowrak artdyrmak bilen, dünýä rekordyny goýdy. Bloomberg-iň ýazmagyna görä, kompaniýanyň paýnamalarynyň 15% ýokarlanmagy Meta tarapyndan fewral aýynyň...

22.02.2024 18:54
4114

Google Android roboty şekilindäki kolleksion oýunjaklary satyp başlady

«Google» harytlarynyň resmi dükany 16 dollara «Android Classic» kolleksion heýkeljigini hödürledi. Bu barada gazeta.ru «GizmoChina» portalyna salgylanyp habar berýär. Oýnawaç çäkli sanda öndürilip, satyn almak...

22.02.2024 18:50
12304

365 güne derek 9 günde. Bezos Amazon-nyň 50 million paýnamasyny 8,5 milliard dollara satdy

Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos şu aýda yglan eden kompaniýanyň 50 million paýnamasyny satmak baradaky meýilnamasyny tamamlady. Bloomberg-iň habar bermegine görä, umumy girdeji 8,5 milliard dollara ýetdi....