Şeýh Hasina bäşinji gezek Bangladeşiň hökümetiniň baştutany boldy

  • 13.01.2024 07:34
  • 12756
Şeýh Hasina bäşinji gezek Bangladeşiň hökümetiniň baştutany boldy

Bangladeşiň premýer-ministri, “Awami lig” (“Halk ligasy”) partiýasynyň lideri Şeýh Hasina 7-nji ýanwarda geçiriljek parlament saýlawlarynda öz tarapdarlarynyň ýeňiş gazanmagyndan soň bäşinji gezek ýurduň hökümetine baştutan boldy. TASS-nyň habaryna görä, premýer-ministriň kasam kabul ediş dabarasy Dakkadaky prezident rezidensiýasynda geçirildi.

Bellenen däp-dessurlara görä, Şeýh Hasina ýurduň prezidenti Şahabuddin Çuppunyň huzurynda kasam kabul etdi.
Parlament saýlawlarynyň netijesinde “Awami lig” partiýasy kanun çykaryjy edarada bar bolan 298 ornuň 222-sini aldy.
Şeýh Hasina 36 agzaly ministrler kabinetini teklip etdi. Geçen ýyllarda onda 45-den 62-ä çenli agza bardy. Premýer-ministriň yzyndan ministrler hem kasam kabul etdiler.
77 ýaşly Şeýh Hasina Bangladeşiň ilkinji prezidenti Mujibur Rahmanyň gyzy. Ol 1996-njy ýylda geçirilen saýlawlarda “Halk ligasy” ýeňenden soň ilkinji gezek hökümete ýolbaşçylyk etdi. 2007-nji ýylda ol parahorlukda we gorkuzyp almakda aýyplanyp, bir ýyl azatlykdan mahrum edildi, saglyk ýagdaýy sebäpli boşadyldy we bejergi almak üçin ABŞ-a gitdi.
Şondan soň, 2009-njy, 2014-nji, 2018-nji we 2024-nji ýyllarda geçirilen saýlawlarynyň jemi boýunça premýer-ministriň wezipesini eýeledi. Şeýlelik bilen, Şeýh Hasina Bangladeşiň taryhynda hökümete iň köp baştutanlyk eden ýolbaşçydyr.

24.02.2024 22:20
10446

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

24.02.2024 22:03
22244

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15038

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6065

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...