HBS: Realme Rolex bilen bilelikde täze smartfon çykarmagyň üstünde işleýär

  • 12.01.2024 17:15
  • 9745
HBS: Realme Rolex bilen bilelikde täze smartfon çykarmagyň üstünde işleýär

Habar beriş serişdeleri Hytaýyň Realme smartfon öndürijisi bilen Şweýsariýanyň meşhur Rolex sagat brendiniň arasynda bolup biläýjek hyzmatdaşlygy habar berýär. Bu hyzmatdaşlyga yşarat edýän suratlar X sosial ulgamynyň resmi sahypasynda çap edildi diýip, Ferra habar berýär.

Suratlarda Realme 12 Pro + smartfonynyň işläp taýýarlanyş prosesi görkezýär.
Habarlarda Roleks hakda gönüden-göni agzalmasa-da, hytaý kompaniýasy sosial tor arkaly Roleks sagat kompaniýasynyň nyşanyna meňzeş emodzi ulanyp, meşhur kaşaň sagat dizaýneri Oliwýe Saweo bilen işleşmeklige yşarat edip, inçelik bilen  hyzmatdaşlygy teklip edýär.
Mundan başga-da, habar beriş serişdeleri kompaniýanyň täze smartfon hödürlemegine garaşylýan sene barada ýazýarlar, bu 28-nji ýanwardyr.
Realme 12 Pro bilen 12 Pro + kompaniýanyň flagmanlarynyň indiki gaýtalanmasy bolar diýip garaşylýar. Olardan iň bolmanda birisi periskop kamerasy bilen geler diýip, Realme öň birnäçe tizerinde aýdypdy.

düýn 17:36
9116

Apple galp smartfonlar bilen bagly uly göwrümli kezzaplygyň pidasy boldy. Kompaniýa 3 million dollar zyýana galdy

Amerikanyň Merilend ştatynyň iki ýaşaýjysy iPhone bilen bagly 3 million dollara düşen kezzaplykda günäkärlenip, jenaýat jogapkärçiligine çekildi. Olar abatlatmak üçin kompaniýa müňlerçe galp smartfon ugradyp, ornuna...

düýn 17:34
8074

NVIDIA bir günde 230 milliard dollar gymmatlap, absolýut dünýä rekordyny goýdy

NVIDIA bazar kapitalizasiýasyny bir günde 230 milliard dollardan gowrak artdyrmak bilen, dünýä rekordyny goýdy. Bloomberg-iň ýazmagyna görä, kompaniýanyň paýnamalarynyň 15% ýokarlanmagy Meta tarapyndan fewral aýynyň...

22.02.2024 18:54
4020

Google Android roboty şekilindäki kolleksion oýunjaklary satyp başlady

«Google» harytlarynyň resmi dükany 16 dollara «Android Classic» kolleksion heýkeljigini hödürledi. Bu barada gazeta.ru «GizmoChina» portalyna salgylanyp habar berýär. Oýnawaç çäkli sanda öndürilip, satyn almak...

22.02.2024 18:50
11988

365 güne derek 9 günde. Bezos Amazon-nyň 50 million paýnamasyny 8,5 milliard dollara satdy

Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos şu aýda yglan eden kompaniýanyň 50 million paýnamasyny satmak baradaky meýilnamasyny tamamlady. Bloomberg-iň habar bermegine görä, umumy girdeji 8,5 milliard dollara ýetdi....